Az iratokról

A levéltár állománya az egyes iratképző szervek és intézmények által kibocsátott iratok csoportjaira, fondokra tagolódik, amelyek történeti és levéltárszakmai szempontok alapján fondcsoportokat alkotnak. Levéltárunkban jelenleg kilenc fondcsoport található, amelyek kb. 670 iratfolyóméter terjedelmű iratanyagot foglalnak magukban. Ez a mennyiség az intézményi iratátvételekkel, illetve a plébániai és espereskerületi levéltárak beszállításával folyamatosan növekszik.

A 2013-ban befejezett levéltári revízió eredményeképp újonnan kialakított rendszer hierarchikusan épül fel: fondcsoportok, fondok, állagok, sorozatok és néhol alsorozatok alkotják a levéltári rendet, a jelölésben pedig az állami levél-tárakéhoz hasonló szisztémát vezettünk be. Római számos jelölést kaptak a fondcsoportok, ezen belül arab számmal jelöltük a fondokat, az ábécé kisbetűivel az állagokat (ha vannak), ismételten arab számokkal a sorozatokat és kisbetűkkel az alsorozatokat.

Arca

Az iratállomány leírását lásd a magyarországi egyházi levéltárak közös segédletében

 

A levéltár fondcsoportjai:

VÉL I. Veszprémi püspöki levéltár

Teljes jelzet:  VÉL I.
Cím:  Veszprémi püspöki levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A levéltárunkban őrzött iratanyag számszerűleg legnagyobb részét az első fondcsoport alkotja, amely öt fondból áll. Ezek az egyházmegyei hatóság, az egykori egyházmegyei tanfelügyelőség, az egyházi bíráskodásban szerepet játszó szentszék – jellemzően a 18. század második felétől kezdődő –, továbbá az egyházmegyei építészi iroda és az egyházmegyei gazdasági hivatal 20. század második feléből származó iratai.

A fondcsoport fondjai:

VÉL I.01. Egyházmegyei Hatóság iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.01.
Cím:  Egyházmegyei Hatóság iratai
Dátum(ok):  1464–2013
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  427,32 ifm

Terjedelmileg a legjelentősebb és segédletek szempontjából legjobban ellátott az első fond, az Egyházmegyei Hatóságnak az iratanyaga, az ún. egyházigazgatási iratok. E dokumentumok rendezése az 1830-as években történt meg és a sorozatok többsége is ezzel az időhatárral zárul. Az ezt követő évek iratai az egyházmegyei hivatalban a folyószámos iktatás bevezetését követően az Acta dioecesana (1834–2012, VÉL I.1.44.) sorozatban találhatóak meg egészen napjainkig, azonban néhány korábbi tematikus sorozat ezzel párhuzamosan tovább folytatódott.

A fond kiemelkedő jelentőségű iratai a püspöki és érseki körlevelek (Litterae circulares, 1726–2000, VÉL I.1.2.), az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Visitationes canonicae, 1698–1937, VÉL I.1.8.), és az ezt előkészítő iratok, az Acta et fragmenta visitationes canonicae (1464–1846, VÉl I.1.7.) töredékesen fennmaradt sorozatai. A családkutatók figyelmét elsősorban az egyes plébániák és leányegyházak híveinek lélekösszeírásai (Conscriptiones animarum, 1745–1779, VÉL I.1.14.), illetve a levéltárban 1895-től kezdődően a teljes egyházmegye területéről gyűjtött plébániai anyakönyvek másodpéldányai (Matricula, 1825–2014, VÉL I.1.24.) keltik fel. Külön egységet jelent az elsősorban 18. század elejére vonatkozóan megkerülhetetlen információkat tartalmazó ún. Koller-levéltár (Archivum Kollerianum, 1472–1950, VÉL I.1.43.).

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VÉL I.01.01. Intimata regia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.01
Cím:  Intimata regia
Dátum(ok):  1731–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  6,61 ifm
Raktári egység száma:  50 doboz,  (71 csomó ) 2 kötet

A sorozat a Magyar Királyi Helytartótanács leiratait tartalmazza. Az iratanyag időrendbe van rendezve. Az iratanyaghoz rendelkezésre áll egy elenchus, amely időrendben tartalmazza az egyes iratokat. (évszám, helytartótanácsi szám, rövid tartalmi kivonat, fasciculus- és iratszám).

 

VÉL I.01.02. Litterae circulares

Teljes jelzet:  VÉL I.01.02
Cím:  Litterae circulares
Dátum(ok):  1726–2000
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,65 ifm
Raktári egység száma:  35 kötet, 11 füzet

Veszprémi egyházmegye papságához intézett püspöki körlevelek és köriratok, amelyek a fontosabb egyházfői intézkedéseket is tartalmazzák. Másik része más egyházi főhatóságoknak körlevelei.

A veszprémi püspökök körlevelei 1726-1861 közt kéziratosak és nincs sem név-, sem tárgymutatója. Az 1861. évvel kezdődő sorozat már nyomtatott. Az 1891. évtől kezdve minden év rendelkezik név- és tárgymutatóval.

Szám Cím Időhatár Méret
1. kötet Litterae Circulares I. 1726–1760. 0,08 ifm
2. kötet Litterae Circulares II. 1761–1780. 0,04 ifm
3. kötet Litterae Circulares III. 1781–1787. 0,045 ifm
4. kötet Litterae Circulares IV. 1788–1790. 0,06 ifm
5. kötet Litterae Circulares V. 1791–1810. 0,06 ifm
6. kötet Litterae Circulares VI: 1811–1820. 0,06 ifm
7. kötet Litterae Circulares VII. 1821–1830. 0,07 ifm
8. kötet Litterae Circulares VIII. 1831–1840. 0,065 ifm
9. kötet Litterae Circulares IX. 1841–1850 0,07 ifm
10. kötet Litterae Circulares X. 1851–1860. 0,045 ifm
11. kötet Litterae Circulares XI. 1861–1870. 0,05 ifm
12. kötet Litterae Circulares XII. 1871–1880. 0,04 ifm
13. kötet Litterae Circulares XIII. 1881–1890. 0,05 ifm
14. kötet Litterae Circulares XIV. 1891–1895. 0,04 ifm
15. kötet Litterae Circulares XV. 1896–1900 0,035 ifm
16. kötet Litterae Circulares XVI. 1901–1905 0,05 ifm
17. kötet Litterae Circulares XVII. 1906–1910 0,05 ifm
18. kötet Litterae Circulares XVIII. 1911–1915 0,05 ifm
19. kötet Litterae Circulares XIX. 1916–1920 0,05 ifm
20. kötet Litterae Circulares XX. 1921–1925 0,03 ifm
21. kötet Litterae Circulares XXI. 1926–1930 0,03 ifm
22. kötet Litterae Circulares XXII. 1931–1935 0,03 ifm
23. kötet Litterae Circulares XXIII. 1936–1940 0,035 ifm
24. kötet Körlevél XXIV. 1941–1945 0,03 ifm
25. kötet Körlevél XXV. 1946–1950 0,04 ifm
26. kötet Körlevél XXVI. 1951–1955 0,05 ifm
27. kötet Körlevél XXVII. 1956–1960 0,02 ifm
28. kötet Litterae Circulares XXVIII. 1961–1965 0,02 ifm
29. kötet Litterae Circulares XXIX. 1966–1970 0,02 ifm
30. kötet Litterae Circulares XXX. 1971–1975 0,03 ifm
31. kötet Litterae Circulares XXXI. 1976–1980 0,04 ifm
32. kötet Köriratok XXXII. 1981–1985 0,035 ifm
33. kötet Köriratok XXXIII. (Hiányos) 1986–1991 0,035 ifm
34. kötet Köriratok XXXIV. 1991–1995 0,015 ifm
35. kötet Köriratok XXXV. 1996–2000 0,022 ifm
36. kötet Köriratok XXXVI. 2001 0,002 ifm
37. kötet Köriratok XXXVII. 2002. 0,002 ifm
38. kötet Köriratok XXXVIII. 2003. 0,002 ifm
39. kötet Köriratok XXXIX. 2004 0,002 ifm
40. kötet Körlevelek XL. 2005 0,002 ifm
41. kötet Körlevelek XLI. 2006 0,002 ifm
42. kötet Köriratok XLII. 2007 0,006 ifm
43. kötet Köriratok XLIII. 2008 0,002 ifm
44. kötet Köriratok XLIV. 2009 0,002 ifm
45. kötet Köriratok XLV. 2010 0,002 ifm
46. kötet Más egyházmegyék körlevelei XLVI. 2010 0,035ifm

VÉL I.01.03. Correspondentiae vicariales

Teljes jelzet:  VÉL I.01.03.
Cím:  Correspondentiae vicariales
Dátum(ok):  1773–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz

Az iratok Kopácsy József püspök és helynökei, Küllei János és Szmodiss János közötti levelezést tartalmazzák. Az iratok dátum alapján visszakereshetőek a Protocollum Officii Dioecesani köteteiben (VÉL I.1.39.i.), illetve 1832-től az Acta Dioecesana sorozatban (VÉL I.1.44.a.) is.. Az iratsorozat eredeti, fraktúr csomók szerinti felosztását megtartottuk, vagyis az első csomó a Külleivel, a második csomó a Szmodissal folytatott levelezést tartalmazza.

Jelzet Évkör Cím/tartalom Megjegyzés
1. csomó 1773–1834. Kopácsy–Küllei 0,06 ifm
2. csomó 1839–1841. Kopácsy–Szmodiss 0,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL I.01.04. Negotia religionaria

Teljes jelzet:  VÉL I.01.04.
Cím:  Negotia religionaria
Dátum(ok):  1691–1754
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,07 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz, (7 csomó), 1 kötet

Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyei protestáns felekezetekkel kapcsolatos vallásügyek, leginkább a török háborúk vége felé fennmaradt és elfoglalt templomok tulajdona körül támadt viták iratai.

VÉL I.01.05. Acta Seminarii Sanctae Annae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.05.
Cím:  Acta Seminarii Sanctae Annae
Dátum(ok):  1734–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,06 ifm
Raktári egység száma:   15 csomó, 1 kötet, 1 füzet

A veszprémi szemináriummal (papnevelő intézettel) kapcsolatos személyi és tárgyi vonatkozású iratok (számadások, papszentelések, papnevelés céljára tett hagyatékok).

Lajstrom

 

VÉL I.01.06. Acta parochialia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.06.
Cím:  Acta parochialia
Dátum(ok):  1725–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,86 ifm
Raktári egység száma:  44 doboz (43 csomó), 5 doboz

A sorozat az egyházmegye plébániáikra vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat feltehetőleg a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból. Ez egészítette ki Rajczi Pál ugodi plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival.

Csomó Tartalom Évkör
1. Acta parochialia olim sub iurisdictione episcopatus Wesprimiensis existentes concernentia 1725–1780
2. V.-A.-Diaconatus Wesprimiensis (et acta negotium introductionis scholarum nationalium ad oppidum Wesprimiensem concernentia) 1738–1780.
3. V.-A.-Diaconatus Palota-Füred-Tapolca-Sümeg-Keszthely-Kiskomáromensis 1752–1757.
4. V.-A.-Diaconatus Devecser-Següsd-Csökölyiensis 1732–1770.
5. V.-A.-Diaconatus Kanisa-Karád-Kaposvár-Igal-Pápensis 1742–1770.
6. V.-A.-Diaconatus Palota-Csesznek-Füred-Tapolca-Sümeg-Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karádensis 1771–1780.
7. V.-A.-Diaconatus Kaposvár-Igal-Pápa-Devecser-Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1771–1780.
8. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füred-Tapolczaensis 1781–1790.
9. V.-A.-Diaconatus Sümegh-Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karádensis 1781–1790.
10. V.-A.-Diaconatus Kaposvár-Igal-Pápa-Devecserensis 1781–1790.
11. V.-A.-Diaconatus Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1781–1790.
12. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füred-Tapolcza-Sümeghiensis 1791–1800.
13. V.-A.-Diaconatus Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karád-Kaposvár-Igalensis 1791–1800.
14. V.-A.-Diaconatus Pápa-Devecser-Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1791–1800.
15. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füredensis 1801–1810.
16. V.-A.-Diaconatus Igal-Pápa-Devecser-Szombathelyensis 1801–1810.
17. V.-A.-Diaconatus Tapolcza-Sümegh-Keszthely-Kiskomáromensis 1801–1810.
18. V.-A.-Diaconatus Kanisa-Karád-Kaposvárensis 1801–1810.
19. V.-A.-Diaconatus Següsd-Csökölyensis 1801–1810.
20. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1801–1810.
21. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznekiensis 1811–1820.
22. V.-A.-Diaconatus Füred-Tapolcza-Sümeghiensis 1811–1820.
23. V.-A.-Diaconatus Pápa-Devetserensis 1811–1820.
24. V.-A.-Diaconatus Szombathely-Següsd-Csökölyiensis 1811–1820.
25. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1811–1820.
26. V.-A.-Diaconatus Igal-Karádensis 1811–1820.
27. V.-A.-Diaconatus Kiskomárom-Kaposvárensis 1811–1820.
28. V.-A.-Diaconatus Keszthelyensis, Kanisaensis 1811–1820.
29. V.-A.-Diaconatus Wesprimiensis 1821–1834.
30. V.-A.-Diaconatus Csesznek-Füredensis 1821–1834.
31. V.-A.-Diaconatus Palotaensis 1821–1834.
32. V.-A.-Diaconatus Sümeghiensis 1821–1834.
33. V.-A.-Diaconatus Devetserensis 1821–1834.
34. V.-A.-Diaconatus Pápensis 1821–1834.
35. V.-A.-Diaconatus Tapoltzaensis 1821–1834.
36. V.-A.-Diaconatus Keszthely-Szombathelyiensis 1824–1834.
37. V.-A.-Diaconatus Kiskomáromensis 1821–1831.
38. V.-A.-Diaconatus Kanizsa-Karádiensis 1821–1831.
39. V.-A.-Diaconatus Csökölyiensis 1821–1833.
40. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1821–1831.
41. V.-A.-Diaconatus Igalensis 1821–1834.
42. V.-A.-Diaconatus Kaposvárensis 1821–1834.
43. V.-A.-Diaconatus Següsdiensis 1821–1834.

Lajstrom I. kötet A-H

Lajstrom II. kötet I-N

Lajstrom I. kötet Ny-Sz

Lajstrom IV. kötet T-ZS

 

VÉL I.01.07. Acta et fragmenta visitationis canonicae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.07.
Cím:  Acta et fragmenta visitationis canonicae
Dátum(ok):  1464–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,12 ifm
Raktári egység száma:  26 doboz (39 csomó)

Az iratok a Visitationes Canonicae sorozat (VÉL I.1.8.) kiegészítő forrásai. Azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica c. kötetekben lettek megállapítva, tehát azokat az iratokat, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtára, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámbor alapítványok.

Településmutató

 

VÉL I.01.08. Visitationes canonicae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.08.
Cím:  Visitationes canonicae
Dátum(ok):  1698–1937
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,13 ifm
Raktári egység száma: 55 kötet, 107 füzet

A sorozat az egyházmegye plébániáinak egyházlátogatási jegyzőkönyveit tartalmazza. Az 1847-es év előtt több plébánia vizitációja található gyűjteményes kötetekben (1–31. kötetek), ezt követően pedig egy település kánoni vizsgálata alkot egy füzetet. Az 1930-as években készített vizitációs kötetek ismét több plébániát tartalmaznak.

Kötet Tartalom Évkör
1. Visitatio canonica districtus Pápensis 1698.
2. Visitatio canonica districtus Tapolcaensis 1745.
3. Visitatio canonica districtus Albensis 1747.
4. Visitatio canonica districtus Budensis 1747.
5. Visitatio canonica districtus Zaladiensis 1746.
6. Visitatio canonica districtus Wesprimiensis 1747
7. Visitatio canonica districtus Kaposvárensis 1748.
8. Visitatio canonica districtus Keszthelyiensis 1748.
9. Visitatio canonica districtus Següsdiensis 1748.
10. Visitatio canonica districtus Szalaegerszeg 1749.
11. Visitatio canonica districtus Kaposvárensis 1749.
12. Visitatio canonica archidiaconatus Weszprémiensis 1779.
13. Visitatio canonica archidiaconatus Simeghiensis 1778.
14. Visitatio canonica archidiaconatus Szaladiensis 1778.
15. Visitatio canonica archidiaconatus Csökölyiensis 1815.
16. Visitatio canonica archidiaconatus Csurgóiensis 1815.
17. Visitatio canonica archidiaconatus Igaliensis 1815.
18. Visitatio canonica archidiaconatus Kaposváriensis 1815.
19. Visitatio canonica archidiaconatus Karádiensis 1815.
20. Visitatio canonica archidiaconatus Següsdiensis 1815.
21. Visitatio canonica archidiaconatus Fürediensis 1815.
22. Visitatio canonica archidiaconatus Kanisaiensis 1816.
23. Visitatio canonica archidiaconatus Keszthelyiensis 1816.
24. Visitatio canonica archidiaconatus Kiskomáromiensis 1816.
25. Visitatio canonica archidiaconatus Taplocaiensis 1816.
26. Szombathelyi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1845.
27. Cseszneki kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1845.
28. Füredi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
29. Palotai kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
30. Veszprémi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
31. Visitatio canonica capituli ecclesiae cathedralis Weszprimiensis 1780.

Településmutató

 

VÉL I.01.09. Relationes periodicae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.09.
Cím:  Relationes periodicae
Dátum(ok):  1752–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,29 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

Időszaki jelentések: nagyobbrészt az esperesek és a többi lelkészek hatásköréből kifolyólag beküldeni rendelt jelentések, mint templomszámadások, jámbor alapítványok, kerületi tanácskozások, jelentések a papság életéről, a meg- és eltértekről, iskola- és plébánialátogatások, tanítói fizetések javíása, egyházmegyei pénztári ügyek, oltárok, a római kúriához intézett kérvények. Ugyancsak itt található a székesegyház és az aggpapok intézetének számadásai.

VÉL I.01.10. Acta personalia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.10.
Cím:  Acta personalia
Dátum(ok):  1742–1832
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,54 ifm
Raktári egység száma:  35 csomó

Az egyházmegyei papság személyes ügyei, áthelyezések előiratai, információk, kegyuraknak és espereseknek a lelkészkedő papságról szóló jelentései, híveknek személyi ügyekre irányuló kérvényei, stb.

Személynév-mutató

 

VÉL I.01.11. Praesentae parochorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.11.
Cím:  Praesentae parochorum
Dátum(ok):  1738–1835
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (2 csomó)

Plébánosok és kegyurak egyes plébániákra szóló bemutató levelei.

Lajstrom

VÉL I.01.12. Testamenta parochorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.12.
Cím:  Testamenta parochorum
Dátum(ok):  1798–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,04 ifm
Raktári egység száma:  64 csomó

Az egyházmegye papságának végrendeletei. (Lásd még a kanonoki végrendeleteket: VÉL III.1.a.)

Lajstrom

 

VÉL I.01.13. Conscriptiones proventuum parochialium

Teljes jelzet:  VÉL I.01.13.
Cím:  Conscriptiones proventuum parochialium
Dátum(ok):  1726–1929
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,65 ifm
Raktári egység száma:  20 doboz

Az egyes plébániák javadalmi összeírásai 1726-tól 1790-ig szórványosan, majd 1802-ből, 1848-ból és 1888-ból politikai megyék, 1896-ban pedig az ábécé szerint rendezve. Itt találhatók az 1852-ben 300 forint jövedelmet el nem érő plébániák, 1850-1860-ból a plébániák földadójának kimutatásai, illetve a papi tized kárpótlásra vonatkozó bemondási táblázatok az 1850-es évekből, továbbá a püspökség jövedelmeinek 1811–1816 közötti szabályozásának iratai.

Lajstrom

 

VÉL I.01.14. Conscriptiones animarum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.14.
Cím:  Conscriptiones animarum
Dátum(ok):  1745–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,21 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet, 1 csomó

A sorozat az egyházmegye plébániáinak lélekösszeírásait tartalmazza az 1745–1777 közötti időszakból kötetekben, a kötetenként az esperesi kerületek rendjében, illetve kevésbé részletesen, egy csomónyi terjedelemben az 1824–1841 közötti időszakból táblázatokban.

Kötet Tartalom Évkör
1. Conscriptio Animarum districtuum Keszthelyiensis et Tapolcensis 1746.
2. Conscriptio Animarum districtuum Veszprimiensis et Keszthelyiensis 1745–1746.
3. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1752–1757.
4. Conscriptio Animarum districtus Kaposvárensis 1752–1757.
5. Conscriptio Animarum districtus Keszthelyiensis 1757.
6. Conscriptio Animarum districtus Palotensis 1752–1757
7. Conscriptio Animarum districtus Segesdiensis 1757.
8. Conscriptio Animarum districtus Veszprimiensis 1757.
9. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1769.
10. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1771.
11. Conscriptio Animarum districtus Kaposvárensis 1771.
12. Conscriptio Animarum districtus Keszthelyiensis 1771.
13. Conscriptio Animarum districtus Segesdiensis 1771.
14. Conscriptio Animarum districtus Tapolcensis 1771.
15. Conscriptio Animarum districtus Veszprimiensis 1769–1776.
16. Conscriptio Animarum districtus Csesznekensis 1777–1779.

Településmutató

 

VÉL I.01.15. Status impopulationis parochiarum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.15.
Cím:  Status impopulationis parochiarum
Dátum(ok):  1765–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
 

A raktári egység tartalmazza az egyes plébániák lakosságának 1771-1776-ben fölvett adatait: az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak. Itt található továbbá a Veszprém püspöki városrészébe és Sümeg mezővárosba történő letelepedési kérelmek és engedélyek.

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.15.a. Impopulatio parochiarum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.15.a.
Cím:  Impopulatio parochiarum
Dátum(ok):  1771–1776
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,27 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A raktári egység tartalmazza az egyes plébániák lakosságának 1771–1776-ben fölvett adatait. Az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak.

Lajstrom

 

VÉL I.01.15.b. Incolatus in oppidis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.15.b.
Cím:  Incolatus in oppidis
Dátum(ok):  1765–1841
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Lajstrom

 

VÉL I.01.16. Parochialia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.
Cím:  Parochialia
Dátum(ok):  1756–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
 

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.16.a. Acta coronalia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.a
Cím:  Acta coronalia
Dátum(ok):  1756–1837
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó, 1 kötet

VÉL I.01.16.b. Quietantiae parochorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.b
Cím:  Quietantiae parochorum
Dátum(ok):  1776–1803
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VÉL I.01.16.c. Acta regulationem parochiarum concernentia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.c.
Cím:  Acta regulationem parochiarum concernentia
Dátum(ok):  1782–1833
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.16.d. Contractus parochorum cum fidelibus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.d
Cím:  Contractus parochorum cum fidelibus
Dátum(ok):  1798–1815
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (3 csomó)

A hívek szolgáltatását (párbér, keresztelési díj stb.) szabja meg. (Mindegyik irat pecsétekkel van ellátva.)

Lajstrom

 

VÉL I.01.16.e. Informationes de stolis et statu ecclesiarum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.16.e.
Cím:  Informationes de stolis et statu ecclesiarum
Dátum(ok):  1769–1770
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.17. Synodus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.17.
Cím:  Synodus
Dátum(ok):  1821–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.17.a Synodus dioecesana

Teljes jelzet:  VÉL I.01.17.a.
Cím:  Synodus dioecesana
Dátum(ok):  1821–1834
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:

VÉL I.01.17.b. Synodus nationalis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.17.b.
Cím:  Synodus nationalis
Dátum(ok):  1822
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:

VÉL I.01.18. Relationes de diversis ecclesiis et parochiis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.18.
Cím:  Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
Dátum(ok):  1820–1836
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, (2 csomó)

A sorozat különféle építkezési számadásokat, számlákat és nyugtákat tartalmaz, évek és plébániák szerint csoportosítva. Néhány helyen komplett tervrajzok is megtalálhatóak. Az első csomó ábécé-rendben, a második az eredeti éves építkezési kimutatások szerint lett csoportosítva és sorszámozva.

1. csomó

Sorszám Tartalom Év Terjedelem
No. 1. Aka 1830. 6 f
No. 2. Aka 1831. 14 f
No. 3. Csákány (tervrajz) 1831, 1832. 12 f
No. 4. Dörögd 1829. 9 f
No. 5. Dörögd 1832. 6 f
No. 6. Gógánfa (tervrajz) 1826. 6 f
No. 7. Gyékényes (tervrajz) 1820–1822 6 f
No. 8. Gyékényes 1825. 15 f
No. 9. Gyékényes 1827. 3 f
No. 10. Gyékényes (tervrajz) 1824–1826. 7 f
No. 11. Gyékényes 1832. 3f
No. 12. Haláp 1829. 9 f
No. 13. Haláp 1830. 10 f
No. 14. Halimba 1829. 9 f
No. 15. Karmacs 1830. 3 f
No. 16. Kővágóörs (tervrajz) 1830. 14 f
No. 17. Nagyaesztergár 1829. 7 f
No. 18. Pacsa 1830. 36 f
No. 19. Sármellék 1832. 3 f
No. 20. Somlóvásárhely 1832. 26 f
No. 21. Szentgál 1832. 5 f
No. 22. Szentkirályszabadja 1830. 5 f
No. 23. Tab 1829. 26 f
No. 24. Tapolca 1832. 3 f
No. 25. (Nemes–)Vámos 1827. 29 f
No. 26. (Nemes–)Vámos 1829. 5 f
No. 27. (Nemes–)Vámos 1832. 12 f
No. 28. Vörs (tervrajz) 1828–1832. 28 f

2. csomó

Sorszám Tartalom Év

Terjedelem

No. 1. Tomaj 1834. 0,01 ifm
No. 2. Rád 1834. 6 f
No. 3. Kisszőlős 1834. 4 f
No. 4. Csékút 1834. 5 f
No. 5. Csákány (tervrajz) 1834. 38 f
No. 6. Szőkedencs 1834. 10 f
No. 7. Nemesvid 1834. 18 f
No. 8. Mosdós 1834. 0,02 ifm
No. 9. Kutas 1834. 0,01 ifm
No. 10. Szentgál 1835. 19 f
No. 11. (Nemes–)Vámos 1835. 12 f
No. 12. Sármellék 1835. 8 f
No. 13. Halimba 1835. 13 f
No. 14. Kaposmérő 1835. 17 f
No. 15. Tapsony (Szakácsi) 1835. 2 f
No. 16. Tomaj 1836. 23 f
No. 17. Gyömörő 1836. 13 f
No. 18. Haláp 1836. 8 f
No. 19. Karmacs (tervrajz) 1836. 22 f
No. 20. Csány (Bókaháza) 1836. 8 f
No. 21. Pacsa 1836. 3 f
No. 22. Gelse 1836. 13 f
No. 23. Alsó–Rajk 1836. 2 f
No. 24. Mosdós 1836. 13 f
No. 25. Noszlop (Külső–Pölöske) 1836. 3 f
No. 26. Tördemic 1836. 66 f
No. 27. Taszár (tervrajz) É. n. 2 f

VÉL I.01.19. Abbatiae, prapositurae et canonicatus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.19.
Cím:  Abbatiae, prapositurae et canonicatus
Dátum(ok):  1748–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,32 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VÉL I.01.20. Acta religiosorum ordinum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.20.
Cím:  Acta religiosorum ordinum
Dátum(ok):  1732–1857
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,67 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz, (9 csomó)

VÉL I.01.21. Dispensationes, jurisdictiones

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.
Cím:  Dispensationes, jurisdictiones
Dátum(ok):  1722–1879
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,15 ifm

A sorozat tartalmazza a különböző házasságkötési akadályok alóli felmentéseket, más ügyekben született szentszéki és megyéspüspöki felmentéseket, szerzeteseknek és más egyházmegyéhez tartozó világi papoknak a Veszprémi egyházmegye területére vonatkozó joghatóságait, valamint a vegyesházasságokról és a megtérésekről készített plébánosi jelentéseket. Az iratok időrendben nyertek elhelyezést. A plébánosi jelentések ezen belül esperesi kerületenként vannak csoportosítva.

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.21.a. Dispensationes Romanae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.a.
Cím:  Dispensationes Romanae
Dátum(ok):  1850–1876
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz

A szentszék részére fenntartott esetekben adott felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1850–1857.
2. doboz 1858–1861.
3. doboz 1862–1864.
4. doboz 1865–1867.
5. doboz 1868–1869.
6. doboz 1870–1871.
7. doboz 1872–1873.
8. doboz 1874–1875.

VÉL I.01.21.b. Dispensationes in bannis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.b.
Cím:  Dispensationes in bannis
Dátum(ok):  1861–1875
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

A házasságkötés előtti kihirdetés alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1861–1864.
2. doboz 1865–1868.
3. doboz 1869, 1871–1872.
4. doboz 1873–1874.
5. doboz 1875.

VÉL I.01.21.c. Dispensationes in consanguinitate et affinitate

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.c.
Cím:  Dispensationes in consanguinitate et affinitate
Dátum(ok):  1861–1879
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

Vérrokonság és sógorság házassági akadálya alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1861–1869.
2. doboz 1870–1879.

VÉL I.01.21.d. Jurisdictiones et dispensationes

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.d.
Cím:  Jurisdictiones et dispensationes
Dátum(ok):  1722–1833
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,91 ifm
Raktári egység száma:  36 doboz

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1722–1777.
2. doboz 1778–1780., 1781–1790.
3. doboz 1781–1790., 1791–1795.
4. doboz 1796–1801.
5. doboz 1802–1804.
6. doboz 1805.
7. doboz 1806.
8. doboz 1807–1808.
9. doboz 1809–1810.
10. doboz 1811.
11. doboz 1812.
12. doboz 1813.
13. doboz 1814.
14. doboz 1815.
15. doboz 1816. No. 1–449.
16. doboz 1816. No. 450–590., 1817. No. 1–300.
17. doboz 1817. No. 301–650., 1818. No. 1–149.
18. doboz 1818. No. 150–712.
19. doboz 1819. No. 1–300.
20. doboz 1819. No. 301–670.
21. doboz 1820. No. 1–474.
22. doboz 1820. No. 475–646., 1821. No. 1–296.
23. doboz 1821. No. 301–606.
24. doboz 1822.
25. doboz 1823.
26. doboz 1824.
27. doboz 1825.
28. doboz 1826.
29. doboz 1827.
30. doboz 1828.
31. doboz 1829.
32. doboz 1830.
33. doboz 1831.
34. doboz 1832. No. 1–500.
35. doboz 1832. No. 508–925., 1833. No. 1–146.
36. doboz 1833. No. 150–802.

VÉL I.01.21.e. Informationes de matrimoniis mixtis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.e.
Cím:  Informationes de matrimoniis mixtis
Dátum(ok):  1794–1871
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,72 ifm
Raktári egység száma:  15 doboz

Az egyes plébánosok által készített jelentések a vegyesházasságban élőkről.

Egység Évkör
1. doboz 1794–1808.
2. doboz 1809–1817.
3. doboz 1817–1823.
4. doboz 1823–1827.
5. doboz 1827–1831.
6. doboz 1831–1833.
7. doboz 1833–1836.
8. doboz 1836–1840.
9. doboz 1841–1843.
10. doboz 1843–1860.
11. doboz 1860–1863.
12. doboz 1862–1864.
13. doboz 1863–1869.
14. doboz 1865–1865.
15. doboz 1870–1871.

VÉL I.01.21.f. Conversiones et aversiones a fide

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.f.
Cím:  Conversiones et aversiones a fide
Dátum(ok):  1745–1870
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,38 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz

Az egyes plébánosok által készített jelentések a római katolikus hitre való megtérésekről, illetve a más hitre való áttérésekről.

Egység Évkör
1. doboz 1745–1769.
2. doboz 1797–1801.
3. doboz 1810–1820.
4. doboz 1820–1826.
5. doboz 1827–1831.
6. doboz 1832–1842.
7. doboz 1860–1865.
8. doboz 1866–1870.

VÉL I.01.21.g. Dispensationes mixtae religionis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.21.g.
Cím:  Dispensationes mixtae religionis
Dátum(ok):  1858–1861
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A vegyesházasság házassági akadálya alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1858–1861.

VÉL I.01.22. Egyházmegyei szentszék iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.01.22.
Cím:  Egyházmegyei szentszék iratai
Lásd VÉL I.03. fond!

VÉL I.01.23. Religionaria

Teljes jelzet:  VÉL I.01.23.
Cím:  Religionaria
Dátum(ok):  1740–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,33 ifm
Raktári egység száma:  4 csomó

VÉL I.01.24. Matriculae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.24.
Cím:  Matriculae
Dátum(ok):  1750–2006
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  94,98 ifm
Raktári egység száma:

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.24.a. Anyakönyvi másodpéldányok

Teljes jelzet:  VÉL I.01.24.a.
Cím:  Anyakönyvi másodpéldányok
Dátum(ok):  1825–2006
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  85,61 ifm
Raktári egység száma:  1391 kötet

VÉL I.01.24.b. Bérmálási anyakönyvi másolatok

Teljes jelzet:  VÉL I.01.24.b.
Cím:  Bérmálási anyakönyvi másolatok
Dátum(ok):  1750–1996
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  9,37 ifm
Raktári egység száma:  119 kötet, 19 doboz

VÉL I.01.25. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.01.25.
Cím:  Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
Lásd VÉL I.2.!

VÉL I.01.26. Dismembratio dioecesis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.26.
Cím:  Dismembratio dioecesis
Dátum(ok):  1752–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.27. Rationes generalis solliciturae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.27.
Cím:  Rationes generalis solliciturae
Hiányzik!

VÉL I.01.28. Rationes domus emeritorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.28.
Cím:  Rationes domus emeritorum
Dátum(ok):  1778
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL I.01.29. Cassa dioecesana

Teljes jelzet:  VÉL I.01.29.
Cím:  Cassa dioecesana
Dátum(ok):  1737–1738
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.30. Építkezési iratok

Teljes jelzet:  VÉL I.01.30.
Cím:  Építkezési iratok
Dátum(ok):  1747–1936
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,22 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (2 csomó)

Sorszám Tartalom Évkör Méret
1. Ajka templom tervrajza 1932. 0,002 ifm
2. Badacsonytomaji plébánia ház és templom 1931–1932. 0,002 ifm
3. Balatonakarattyai templom [1921.] 0,001 ifm
4. Balatonfüredi templom [1926-1927.] 0,001 ifm
5. Balatonszárszói templom 1931–1932. 0,001 ifm
6. Balatonszentgyörgyi templom 1926–1935. 0,001 ifm
7. Geszti építkezés 1793–1866. 0,02 ifm
8. Kadarkúti építkezés iratai 1815–1848. 0,02 ifm
9. Lovasberényi templom 1832–1834. 0,001 ifm
10. Nemesvámosi templom 1846. 0,005 ifm
11. Nemesvitai templom javításának tervrajza és költségvetése 1888. 0,005 ifm
12. Jankovich grófok családi sírboltja, Öreglak 1933. 0,001 ifm
13. Peremarton gyártelep templom 1936. 0,005 ifm
14. Rinyaszentkirály 1935. 0,005 ifm
15. Szerdahely 1834–1835. 0,005 ifm
16. Toponári építkezés iratai 1818–1841. 0,02 ifm
17. Biró Márton által eszközöltetett veszprémi építkezésekre vonatkozó iratok 1747–1750. 0,03 ifm
18. Veszprémi szeminárium nagyobbítási terve 1933. 0,03 ifm

 

Sorszám Tartalom Évkör Méret
1. Aka 1867. 0,005 ifm
2. Badacsonytomaji 1870–1872. 0,005 ifm
3. Bakonynána 1868. 0,006 ifm
4. Borzavár 1871. 0,001 ifm
5. Csákány 1870. 0,002 ifm
6. Felsőiszkáz 1869. 0,002 ifm
7. Gelse 1868. 0,002 ifm
8. Gyömörő 1872. 0,001 ifm
9. Kadarkút 1869. 0,003 ifm
10. Kutas 1867. 0,0035 ifm
11. Lókut 1866. 0,004 ifm
12. Mihályfa 1868. 0,004 ifm
13. Nagyrécse 1865–1871. 0,015 ifm
14. Ollár-Szepetk 1867. 0,001 ifm
15. Öreglak 1867. 0,003 ifm
16. Pölöskeszentmihály 1866. 0,005 ifm
17. Somlóvásárhely 1866. 0,003 ifm
18. Szentkirályszabadja 1870. 0,001 ifm
19. Szentmihály 1870. 0,005 ifm
20. Tekenye 1870. 0,002 ifm
21. Zalahaláp 1866. 0,004 ifm

VÉL I.01.31. Relationes de fundationibus piis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.31.
Cím:  Relationes de fundationibus piis
Dátum(ok):  1777–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VÉL I.01.32. Capitularia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.32.
Cím:  Capitularia
Dátum(ok):  1737–1809
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  3 csomó

VÉL I.01.33. De proventibus intercalaribus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.33.
Cím:  De proventibus intercalaribus
Dátum(ok):  1781–1791
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, (1 csomó)

A Vallásalapból kiutalt segélyek elszámolásai. (De proventibus intercalaribus beneficiorum parochialum Fundo Religionis inserendis quotta subsidionali quorumdam parochorum.)

VÉL I.01.34. Cassa ludimagistrorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.34.
Cím:  Cassa ludimagistrorum
Dátum(ok):  1795–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz (3 csomó)

Tanítói nyugdíjalapok számadásai.

Jelzet Cím Évkör Terjedelem
I/1. Quottam beneficationalem ludimagistris dioecesis Wesprimiensis 1795–1815. 0,06 ifm
I/2. Ratiocinium partiarum super quotta bonis ludimagistrorum 1817–1819.
I/3. Ratiocinium particulare super levata et exsoluta ludimagistris dioecesis Wesprimiensis 1825–1838.
I/4. Ratiocinium particulare 1833–1835.
I/5. Ratiocinium particulare 1836–1850.
I/6. Az 1850/851. évi Domonkos Intézeti számadásokhoz tartozó nyugták 1850–1851.
I/7. A Domonkos Intézet pénztárát illető számadás.
Körlevelek
1850–1851.
I/8. Számadás, nyugták 1850–1860.
Jelzet Cím Évkör Terjedelem
II/1. A Veszprém Megyei Tanítói Nyugdíjintézet Számadása az 1861. évre 1861. 0,06 ifm
II/2. Azon pénzösszegnek, mely KIMUTATÁSA az ágostai és Helvét hitvallásnak részéről megszüntetett veszpr. egyházmegyei néptanításoknak a vallás és iskolai alapból kárpótlásképpen utalványoztatott –.
II/3. A Veszprémi Tanítói Nyugdíj számadása első januártól 1862 utolsó decemberig 1862.
II/4. KIMUTATÁSA azon pénzösszegnek, mely az ágostai és Helvét hitvallásnak részéről megszüntetett járandóságok fejében -.
II/5. A Veszprém Megyei Tanítói Nyugdíjintézet számadása az első januártól utolsó decemberig 1863.
II/6. KIMUTATÁSA azon pénzösszegnek, mely az ágostai s helvét hitvallásnak részéről megszüntetett járandóságok fejében a jövedelmeikben kisebbséget szenvedett veszprémi egyházmegyei néptanítóknak a vallás és iskolai alapból kárpótlásképpen utalványoztatott -.
II/7. A Veszprém Megyei Nyugalmazott Tanítói intézet számadása az 1864 – ik évre 1864.
II/8. A Veszprémi Püspöki Megye Tanítói Nyugdíj intézet számadása 1865 – ik évre 1865.
II/9. A Veszprém Megyei Nyugdíjintézet számadása 1866. január elsejétől utolsó decemberig 1866.
II/10. A Veszprém Megyei Tanítói intézet nyugdíj számadása 1867. január elsejétől utolsó decz. 1867. 1867.
II/11. A Veszp. Megye Tanítói Nyugdíj intézet számadása első január utolsó decz. 1868. 1868.
II/12. A Veszprém Egyházmegyei Tanítók Gondviselés Nyugdíj Intézet számadása első január utolsó december 1869. 1869.
II/13. A Veszprémi Egyházmegyei Tanítók Gondviselés Nyugdíj intézet számadása első januártól utolsó decemberig 1870. 1870.
Jelzet Cím Évkör Terjedelem
III/1. Gondviselés Czímű Tanítói Nyugdíjintézet számadásai 1871 – ik évre 1871. 0,04 ifm
III/2. Gondviselés Intézet Számadásai 1872 – ik évre 1872.
III/3. Gondviselés Intézet Számadásai 1873 – ik évre 1873.
III/4. „A Gondviselés Nyugdíjalap számadása 1876 – ik évről 1876.
III/5. A Gondviselés tőkéinek számadása 1877. 1877.

VÉL I.01.35. Acta xenodochium

Teljes jelzet:  VÉL I.01.35.
Cím:  Acta xenodochium
Dátum(ok):  1768–1896
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,14 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, (5 csomó )

Csomó Tartalom Év Terjedelem Pecsét

Acta Xenodochium Sz. Ilonayanum Papense

1. Alapítólevél másolatok, levelek, leltárak, adományok, királyi leíratok, adósságlevelek, fizetési kérelmek. 1762–1827. 0,02 ifm Taucz, Györcz, +Katona, +László,
2. Status activus et passivus Xenodochii Sz. Ilonaiani Papensis ad S. Salvatorem.
Rationes Xenodochii Papensis S. Iloniani.
Számlák.
1827–1874. 0,025 ifm Materényi, pápai plébánia

Ratinones Xenodochii Canisiensis

3. Rationum Xenodochii Canisiensis. 1826–1836. 0,02 ifm +Szukits, Kanizsa város, ferences

Fundatio Ruszek

4. Ruszek féle plébániai alap számadása.
Ruszek szegények alapjáni számadás.
Ruszek rokonok alapjáni számadás.
1868–1896. 0,07 ifm

A veszprémi aggpapok alapja

5. A veszprémi aggpapok alapjának számadása. 1888. 0,002 ifm

VÉL I.01.36. Ferenc József Alapítvány

Teljes jelzet:  VÉL I.01.36.
Cím:  Ferenc József Alapítvány
Dátum(ok):  1860–1921
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,72 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 2 csomó, 2 kötet

VÉL I.01.37. Segélyek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.37.
Cím:  Segélyek
Dátum(ok):  1857–1865
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

VÉL I.01.38. Miscellanea

Teljes jelzet:  VÉL I.01.38.
Cím:  Miscellanea
Dátum(ok):  1744–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,75 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz, (10 csomó )

VÉL I.01.39. Protocolla

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.
Cím:  Protocolla
Dátum(ok):  1734–2013
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,04 ifm

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.39.a. Protocolla conferentiarum episcopalium

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.a.
Cím:  Protocolla conferentiarum episcopalium
Dátum(ok):  1890–2013
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,92 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz, 4 kötet

Egység Tétel Évkör
1. kötet Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei 1890–1916
2. kötet Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei 1917–1936
1. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1976–1986
2. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1983–1989
3. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1990
4. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1991
5. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1992
6. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1993
7. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1994–1995
8. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1996–1999

VÉL I.01.39.b. Protocolla episcopalia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.b.
Cím:  Protocolla episcopalia
Dátum(ok):  1734–1802
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,34 ifm
Raktári egység száma:  24 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1734–1745
2. kötet 1745–1748
3. kötet 1747–1748
4. kötet 1748–1749
5. kötet 1749–1750
6. kötet 1750–1751
7. kötet 1751–1752
8. kötet 1753–1754
9. kötet 1748–1756
10. kötet 1745–1754
11. kötet 1748–1756
12. kötet 1754–1756
13. kötet 1755–1762
14. kötet 1745–1758
15. kötet 1756–1757
16. kötet 1757–1758
17. kötet 1756–1762
18. kötet 1758–1762
19. kötet 1760–1777
20. kötet 1763–1784
21. kötet 1777–1782
22. kötet 1783–1786
23. kötet 1787–1793
24. kötet 1794–1802

VÉL I.01.39.c. Extractus protocollis episcopalibus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.c.
Cím:  Extractus protocollis episcopalibus
Dátum(ok):  1734–1802
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

Egység Tétel Évkör
1. kötet Extr. Protocollis Episcopalibus et cott.-um Vespr,
Elementum Archivi Kolleriani
1734–1798,
1745–1762
2. kötet Extr. Protocollis Episcopalibus 1752–1760

VÉL I.01.39.d. Protocollum mixtum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.d.
Cím:  Protocollum mixtum
Dátum(ok):  1745–1762
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL I.01.39.e. Protocolla comitatus Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.e.
Cím:  Protocolla comitatus Wesprimiensis
Dátum(ok):  1745–1760
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,48 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1745–1748
2. kötet 1748–1754
3. kötet 1754–1760
4. kötet 1752–1755
5. kötet 1755–1757
6. kötet 1757—1759
7. kötet 1759–1762
8. kötet 1794–1802

VÉL I.01.39.f. Protocolla cathedralis ecclesiae Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.f.
Cím:  Protocolla comitatus Wesprimiensis
Dátum(ok):  1786–1823
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL I.01.39.g. Protocolla exhibitorum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.g.
Cím:  Protocolla exhibitorum
Dátum(ok):  1811–1825
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

VÉL I.01.39.h. Protocolla vicarialia

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.h.
Cím:  Protocolla vicarialia
Dátum(ok):  1777–1810
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,61 ifm
Raktári egység száma:  12 kötet

VÉL I.01.39.i. Protocolla officii dioecesani Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.i.
Cím:  Protocolla officii dioecesani Wesprimiensis
Dátum(ok):  1816–1835
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,61 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1825–1827
2. kötet 1828–1829
3. kötet 1830
4. kötet 1831
5. kötet 1832
6. kötet 1833
7. kötet 1834
8. kötet 1835

VÉL I.01.39.j. Padányi Biró Márton püspök kötetei

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.j.
Cím:  Padányi Biró Márton püspök kötetei
Dátum(ok):  1745–1762
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,21 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL I.01.39.k. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.39.k.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  18–19. század
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL I.01.40. Kézirattár

Teljes jelzet:  VÉL I.01.40.
Cím:  Kézirattár
Lásd VÉL IX.9.

VÉL I.01.41. Bullae

Teljes jelzet:  VÉL I.01.41.
Cím:  Bullae
Dátum(ok):  1725–1997
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,65 ifm
Raktári egység száma: 

A sorozat tartalmazza a veszprémi püspökök és kanonokok különböző egyházi – s néhány esetben – világi tisztségekre történő kinevezéseit időrendben, püspökök és kanonokok szerinti bontásban. Ezenkívül itt találhatók a különböző pápai engedélyek. Külön sorozatba gyűjtöttük az egyetemi okleveleket és egyesületi tagságokra vonatkozó díszokleveleket.

VÉL I.01.42. Céhiratok

Teljes jelzet:  VÉL I.01.42.
Cím:  Céhiratok
Dátum(ok):  1779–1869
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma: 1 csomó

VÉL I.01.43. Archivum Kollerianum

Teljes jelzet:  VÉL I.01.43.
Cím:  Archivum Kollerianum
Dátum(ok):  1472–1950
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,98 ifm
Raktári egység száma:  131 csomó

VÉL I.01.44. Acta dioecesana

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.
Cím:  Acta dioecesana
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  267,33 ifm

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.44.a. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.a.
Cím:  Iktatott iratok
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  254,37 ifm
Raktári egység száma:  2241 doboz

Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezését tartalmazó alsorozat. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktája megtalálható benne. Kutatása az alsorozathoz tartozó mutatókönyvek (VÉL I.1.44.b.) segítségével történik.

VÉL I.01.44.b. Mutatókönyvek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.b.
Cím:  Mutatókönyvek
Dátum(ok):  1834–2000
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  8,67 ifm
Raktári egység száma:  170 kötet

Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezéséhez tartozó mutató- vagy “iktatókönyvek”. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktájának mutatója megtalálható benne.

VÉL I.01.44.c. Indexkötetek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.c.
Cím:  Indexkötetek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm
Raktári egység száma:  73 kötet

VÉL I.01.44.d. Postakönyvek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.d.
Cím:  Postakönyvek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,44 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, 56 kötet

1. doboz Postaküldemények feladókönyve (26 db) 1998–2007. 0,24 ifm
2. doboz Postaküldemények feladókönyve (7 db) 2007– 0,08 ifm
Sorszám Tartalom Évkör Terjedelem
I. kötet Kézbesítőkönyv 1926–1936. 0,02 ifm.
II. kötet Kézbesítőkönyv 1940–1941. 0,02 ifm
III. kötet Postakönyv 1927–1928. 0,02 ifm
IV. könyv Postakönyv 1928–1929. 0,02 ifm
V. kötet Postakönyv 1929–1930. 0,02 ifm
VI. kötet Postakönyv 1936. 0,02 ifm
VII. kötet Postakönyv 1936–1937. 0,02 ifm
VIII. kötet Postakönyv 1937. 0,02 ifm
IX. kötet Postakönyv 1938. 0,02 ifm
X. kötet Postakönyv 1939. 0,02 ifm
XI. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XII. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XIII. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XIV. kötet Postakönyv 1940 0,02 ifm
XV. kötet Postakönyv 1941. 0,02 ifm
XVI. kötet Postakönyv 1941 0,02 ifm
XVII. kötet Postakönyv 1941. 0,02 ifm
XVIII. kötet Postakönyv 1941–1942. 0,02 ifm
XIX. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XX. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XXI. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XXII. kötet Postakönyv 1942–1943. 0,02 ifm
XXIII. kötet Postakönyv 1943. 0,02 ifm
XXIV. kötet Postakönyv 1943. 0,02 ifm
XXV. kötet Postakönyv 1943 0,02 ifm
XXVI. kötet Postakönyv 1943–1944. 0,02 ifm
XXVII. kötet Postakönyv 1944. 0,02 ifm
XXVIII. kötet Postakönyv 1944. 0,02 ifm
XXIX. kötet Postakönyv 1946–1948 0,02 ifm
XXX. kötet Postakönyv 1954. 0,02 ifm
XXXI. kötet Postakönyv 1954–1955. 0,02 ifm
XXXII. kötet Postakönyv 1955–1956. 0,02 ifm
XXXIII. kötet Postakönyv 1956–1957. 0,02 ifm
XXXIV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1958–1959. 0,02 ifm
XXXV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1959. 0,02 ifm
XXXVI. kötet Postaküldemények feladókönyve 1959–1960. 0,02 ifm
XXXVII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1960. 0,02 ifm
XXXVIII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1960–1961. 0,02 ifm
XXXIX. kötet Postaküldemények feladókönyve 1961. 0,02 ifm
XL. kötet Postaküldemények feladókönyve 1961–1962. 0,02 ifm
XLI. kötet Postaküldemények feladókönyve 1962–1963. 0,02 ifm
XLII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1963–1964. 0,02 ifm
XLIII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1964–1965. 0,02 ifm
XLIV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1965–1966. 0,02 ifm
XLV. kötet Postakönyv 1966–1967. 0,02 ifm
XLVI. kötet Postakönyv 1967–1969. 0,02 ifm
XLVII. kötet Postakönyv 1969–1971. 0,02 ifm
XLVIII. kötet Postakönyv 1972–1974. 0,02 ifm
XLIX. kötet Postakönyv 1974–1975. 0,02 ifm
L. kötet Postakönyv 1975–1976. 0,02 ifm
LI. kötet Postakönyv 1977–1978. 0,02 ifm
LII. kötet Postakönyv 1979–1981. 0,02 ifm
LIII. kötet Postakönyv 1982–1983. 0,02 ifm
LIV. kötet Postakönyv 1987–2003. 0,02 ifm
LV. kötet Postai kiadókönyv 1960–1963. 0,02 ifm
LVI. kötet Postai kiadókönyv 1963–1966. 0,02 ifm

VÉL I.01.44.e. Gyarmati Elemér ügyei

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.e.
Cím:  Gyarmati Elemér ügyei
Dátum(ok):  1980–1984
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.01.44.f. Plébániai biztosítási kötvények

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.f.
Cím:  Plébániai biztosítási kötvények
Dátum(ok):  1952–1969
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, 1 kötet

VÉL I.01.44.g. Titkári és szentszéki iratminták

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.g.
Cím:  Titkári és szentszéki iratminták
Dátum(ok):  1867–1891
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.44.h. Informationes de curatoribus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.h.
Cím:  Informationes de curatoribus
Dátum(ok):  1845–1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.01.44.i. Plébániáknak az 1848. évi országgyűlésre benyújtott kérvényei

Teljes jelzet:  VÉL I.01.44.i.
Cím:  Plébániáknak az 1848. évi országgyűlésre benyújtott kérvényei
Dátum(ok):  1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.01.45. Annus sanctus

Teljes jelzet:  VÉL I.01.45.
Cím:  Annus sanctus
Dátum(ok):  1750–1825
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.01.46. Alapítványi Pénztár iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.01.46.
Cím:  Alapítványi Pénztár iratai
Dátum(ok):  1920–2001
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,83 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz, 126 kötet

Alapítványi pénztári kölcsönkötvények, az ehhez kapcsolódó jelzálogügyek iratanyaga. Mutatója nincs, az eredeti rend szerint van sorba rakva, év, s azon belül sorszám.

Lajstrom

 

VÉL I.01.47. Legújabb kori plébániai kimutatások

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.
Cím:  Legújabb kori plébániai kimutatások
Dátum(ok):  1896–2008
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  6,08 ifm

A sorozat alsorozatai:

VÉL I.01.47.a. Hitéleti jelentések

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.a.
Cím:  Hitéleti jelentések
Dátum(ok):  1896–2008
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,62 ifm
Raktári egység száma:  44 kötet, 14 doboz, 2 csomag

VÉL I.01.47.b. Esperesi hivatalvizsgálat

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.b.
Cím:  Esperesi hivatalvizsgálat
Dátum(ok):  1939–1943
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,60 ifm
Raktári egység száma:  18 kötet

VÉL I.01.47.c. Visitationes personales

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.c.
Cím:  Visitationes personales
Dátum(ok):  1938–1943
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  9 kötet

VÉL I.01.47.d. Actio Catholica gyűjtőívek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.d.
Cím:  Actio Catholica gyűjtőívek
Dátum(ok):  1935–1939
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,57 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VÉL I.01.47.e. Plébániák épület- és tárgyleltára

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.e.
Cím:  Plébániák épület- és tárgyleltára
Dátum(ok):  1897–1972
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,73 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 2 kötet

VÉL I.01.47.f. Plébániai földügyek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.f.
Cím:  Plébániai földügyek
Dátum(ok):  1944–1951
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,76 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 1 kötet

VÉL I.01.47.g. Istentiszteleti nyelvek

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.g.
Cím:  Istentiszteleti nyelvek
Dátum(ok):  1894
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL I.01.47.h. Káplánszobák leltári berendezései

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.h.
Cím:  Káplánszobák leltári berendezései
Dátum(ok):  1960
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.01.47.i. Az alapítványi misék helyzete 1957-ben

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.i.
Cím:  Az alapítványi misék helyzete 1957-ben
Dátum(ok):  1957
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet (duplum)

VÉL I.01.47.j. Harangkimutatás

Teljes jelzet:  VÉL I.01.47.j.
Cím:  Harangkimutatás
Dátum(ok):  1915–1918
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL I.01.48. II. József-féle földmérés

Teljes jelzet:  VÉL I.01.48.
Cím:  II. József-féle földmérés
Dátum(ok):  1780–1790
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm
Raktári egység száma:  12 csomó

VÉL I.01.49. Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis

Teljes jelzet:  VÉL I.01.49.
Cím:  Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis
Dátum(ok):  1785–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A sorozat az egyházmegye legrégebbi schematizmus jellegű összeírásait tartalmazza. (Kivételt képez ez alól a Dravecz József kanonok által 1764 és 1771 között vezetett kéziratos schematizmus, amely az Érseki Könyvtár állományában található.) Teljes schematizmusok találhatók meg 1785-től kezdődően egészen az 1790-es évek közepéig, kiegészítve ezzel az egyházmegye nyomtatott schematizmusait, amelyeknek sorozata 1795-től maradt ránk. Ezeken kívül találhatók a sorozatban az egyes esperesi kerületben található plébániák összeírásai 1785 és 1842/43 közötti időszakból.

szám cím év lap
1. Venerabilis clerus almae dioecesis Veszprimiensis et Elenchus ecclesiarum parochiarum et filiarum 1785. 8
2. [Clerus dioecesis Veszprimiensis] [1787.] 4
3. Nomina universi cleri dioecesis Veszprimiensis 1788. 4
4. Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis 1789. 7
5. Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis 1792. 10
6. [Schematismus cleri dioecesis Veszprimiensis] [1793.] 21
7. [Nomina cleri dioecesis Veszprimiensis] [1791 és 1794 között] 1
8. Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis 1838. 4
9. Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis 1841. 14
10. Index personarum cleri dioecesis Veszprimiensis [1842 után] 16
11. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum 1838/39. 1
12. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum 1839/40. 2
13. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum et Specifica consignatio alumnorum dioecesis Veszprimiensis 1840/41. 2
14. Conspectus generalis status personalis religiosorum 1839/40. 1
15. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csesznekiensis 1809. 14
16. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csökölyiensis 1809. 18
17. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csurgóinensis 1809. 1
18. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Devecseriensis 1809. 1
19. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Fürediensis 1809. 7
20. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Igaliensis 1809. 4
21. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kanizsiensis 1809. 11
22. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kaposváriensis 1809. 1
23. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Karádiensis 1809. 8
24. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Keszthelyiensis 1809. 12
25. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kiskomáromiensis 1809. 4
26. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Palotensis 1809. 1
27. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Papensis 1809. 4
28. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Següsdiensis 1809. 16
29. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Sümegiensis 1809. 5
30. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Taplcensis 1809. 4
31. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Veszprimiensis 1809. 1
32. Tabellaris conspectus parochiae Zirciensis 1809. 2
33. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis 1810. 32
34. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis 1820. 32
35. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis sine dato 30
36. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1819/20. 6
37. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1820/21. 6
38. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 6
39. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1824/25. 6
40. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1826/27. 6
41. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1827/28. 6
42. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1829/30. 6
43. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1830/31. 6
44. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1831/32. 4
45. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1832/33. 4
46. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1833/34. 4
47. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1834/35. 4
48. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1835/36. 4
49. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1836/37. 4
50. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1837/38. 4
51. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1838/39. 5
52. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1840/41. 4
53. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1841/42. 4
54. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1842/43. 4
55. Nomina monasteriorum, parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis 1789. 8
56. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 12
57. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 2
58. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 8
59. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 2
60. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 3
61. Quietantia Francisci Borsódy parochi Szegváriensis super florenis decem pro restauratione ecclesiis filialis Sárosdiensis acceptis 1840. 1
62. Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Bőszénfa … 1792 4
63. Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Kaposvár … 1792 4
64 Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Somogyvár … 1792 4
65 Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Lengyeltóti… 1792 4

VÉL I.02. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai

Teljes jelzet:  HU VÉL I.02.
Cím:  Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
Dátum(ok):  1777–1949
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  34,29 ifm

A második fondot alkotó Egyházmegyei Tanfelügyelőség iratai részben az egyházmegye területén létezett alap- és középfokú iskolákra (Acta Scholastica), részben pedig az itt oktató tanítókra (Acta Personalia) vonatkozó iratsorozatokat tartalmazzák. Fontos és a kutatók által szinte teljesen kiaknázatlan sorozatot előbbi esetében az Iskolai jelentések (1854–1923, VÉL I.2.a.5.), illetve utóbbiak között a Tanítói minősítési lapok (1933–1948, VÉL I.2.b.2.) jelentenek.

A fond állagai:

VÉL I.02.a. Acta Scholastica

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.
Cím:  Acta Scholastica
Dátum(ok):  1827–1949
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  29,54 ifm
Az egyházmegyei tanfelügyelőségnek az iskolákra és azok felszereléseire, működésére vonatkozó dokumentumainak állaga.

Az állag sorozatai:

VÉL I.02.a.01. Acta scholastica

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.01.
Cím:  Acta Scholastica
Dátum(ok):  1857–1871
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,91 ifm
Raktári egység száma:  13 doboz

VÉL I.02.a.02. Tanügyi iktatott iratok

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.02.
Cím:  Tanügyi iktatott iratok
Dátum(ok):  1878–1949
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  11,60 ifm
Raktári egység száma:  91 doboz, 22 kötet

VÉL I.02.a.03. Informationes de scholis trivialibus

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.03.
Cím:  Informationes de scholis trivialibus
Dátum(ok):  1833–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,81 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VÉL I.02.a.04. Informationes de gimnasiis

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.04.
Cím:  Informationes de gimnasiis
Dátum(ok):  1827–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,71 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VÉL I.02.a.05. Iskolai jelentések

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.05.
Cím:  Iskolai jelentések
Dátum(ok):  1854–1923
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  13,62 ifm
Raktári egység száma: 37 doboz

A sorozat a veszprémi egyházmegye katolikus iskoláinak évzáró jelentéseit tartalmazza. Sok helyen hiányos. A hiányok részben az egyházmegyei iktatásban, részben az olykor külön vezetett tanügyi iktatásban találhatók.

Doboz Települések Időhatár Méret
1. doboz Ábrahámhegy – Attala 1862–1923. 0,465 ifm
2. doboz Babócsa – Bakonypölöske 1862–1923. 0,38 ifm
3. doboz Bakonyság – Balatoncsicsó 1864–1923. 0,40 ifm
4. doboz Balatonederics – Balatonszentgyörgy 1862–1923. 0,39 ifm
5. doboz Balatonszepezd – Bazsi 1862–1923. 0,415 ifm
6. doboz Béb – Böhönye 1862–1923. 0,42 ifm
7. doboz Bőszénfa – Csokonyavisonta 1862–1923. 0,40 ifm
8. doboz Csoma – Dörgicse 1855–1923. 0,405 ifm
9. doboz Dötk – Főnyed 1863–1923. 0,335 ifm
10. doboz Gadány – Gyulakeszi 1862–1923. 0,35 ifm
11. doboz Hács – Hidegkút 1861–1923. 0,345 ifm
12. doboz Hollád – Kallosd 1857–1923. 0,325 ifm
13. doboz Kálmáncsa – Kaposvár 1855–1923. 0,295 ifm
14. doboz Káptalanfa – Kerta 1856–1923. 0,38 ifm
15. doboz Keszthely – Kisvásárhely 1861–1923. 0,38 ifm
16. doboz Kolontár – Lengyeltóti 1862–1923. 0,39 ifm
17. doboz Lepsény – Malomsok 1862–1923. 0,33 ifm
18. doboz Marcali – Mezőszentgyörgy 1860–1923. 0,39 ifm
19. doboz Miháld – Nagyberki 1861–1923. 0,43 ifm
20. doboz Nagycsepely – Nagyvázsony 1860–1923. 0,37 ifm
21. doboz Nemesapáti – Noszlop 1860–1923. 0,345 ifm
22. doboz Nyárád – Örvényes 1860–1923. 0,32 ifm
23. doboz Ősi – Pápasalamon 1854–1923. 0,415 ifm
24. doboz Pápateszér – Pusztaszemes 1863–1923. 0,30 ifm
25. doboz Ráksi – Sármellék 1862–1923. 0,33 ifm
26. doboz Sáska – Somodor 1861–1923. 0,31 ifm
27. doboz Somogyacsa – Somogysárd 1861–1923. 0,32 ifm
28. doboz Somogysimonyi – Sümegprága 1861–1923. 0,32 ifm
29. doboz Szabadhídvég – Szentkirályszabadja 1862–1923. 0,355 ifm
30. doboz Szentpéterúr – Takácsi 1860–1923. 0,30 ifm
31. doboz Taliándörögd – Tikos 1861–1923. 0,35 ifm
32. doboz Tilaj – Vanyola 1862–1923. 0,37 ifm
33. doboz Varászló – Veszprém 1855–1923. 0,33 ifm
34. doboz Veszprém – Vörs 1862–1923. 0,37 ifm
35. doboz Zákány – Zalakoppány 1860–1923. 0,35 ifm
36. doboz Zalamerenye – Zalaszentlászló 1860–1923. 0,36 ifm
37. doboz Zalaszentmárton – Zselicszentpál 1862–1923. 0,36 ifm

Lajstrom

 

VÉL I.02.a.06. Tankerületi kimutatások

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.06.
Cím:  Tankerületi kimutatások
Dátum(ok):  1872–1881
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VÉL I.02.a.07. Tankerületi jelentések

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.07.
Cím:  Tankerületi jelentések
Dátum(ok):  1947–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,26 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VÉL I.02.a.08. Iskolai bevallások

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.08.
Cím:  Iskolai bevallások
Dátum(ok):  1881
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL I.02.a.09. Az 1896. évi ünnepségek emléklapjai

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.09.
Cím:  Az 1896. évi ünnepségek emléklapjai
Dátum(ok):  1896
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VÉL I.02.a.10. Tananyagbeosztások

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.10.
Cím:  Tananyagbeosztások
Dátum(ok):  1936–1937
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.a.11. Iskolai hiányok

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.11.
Cím:  Iskolai hiányok
Dátum(ok):  1936–1938
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.a.12. Kisebbségi nyelvű oktatás

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.12.
Cím:  Kisebbségi nyelvű oktatás
Dátum(ok):  1939–1943
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.a.13. Katolikus diákotthon

Teljes jelzet:  VÉL I.02.a.13.
Cím:  Katolikus diákotthon
Dátum(ok):  1943
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.b. Personalia

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.
Cím:  Personalia
Dátum(ok):  1770–1948
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  4,75 ifm

Az egyházmegyei tanfelügyelőségnek a tanítókra vonatkozó dokumentumainak állaga.

Az állag sorozatai:

VÉL I.02.b.01. Informationes de ludimagistris

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.01.
Cím:  Informationes de ludimagistris
Dátum(ok):  1770–1774
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.b.02. Tanítói minősítési lapok

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.02.
Cím:  Tanítói minősítési lapok
Dátum(ok):  1933–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,80 ifm
Raktári egység száma:  27 doboz

A sorozat a veszprémi egyházmegye katolikus iskoláiban tanítók minősítési lapjait tartalmazza. Az adatsorok alapján megállapítható, hogy zömmel 1937-ben és 1947-ben került sor az adatlapok felvételére. Több tanító mindkét adatfelvétel során előfordul, így két vagy több minősítési lapja is lehet.

Doboz Tanítók Időhatár Méret
1. doboz Ács – Bálint 1937–1948. 0,14 ifm
2. doboz Balka – Bernáth 1937–1948. 0,14 ifm
3. doboz Berta – Büki 1937–1948. 0,14 ifm
4. doboz Chikán – Dézsenyi 1937–1948. 0,14 ifm
5. doboz Diósi – Ezsing 1937–1948. 0,14 ifm
6. doboz Fábián – Füzy 1937–1948. 0,14 ifm
7. doboz Gaál – Györkös 1933–1948. 0,14 ifm
8. doboz Habányi – Hortobágyi 1937–1948. 0,14 ifm
9. doboz Horváth – Huszthy 1937–1948. 0,14 ifm
10. doboz Igali – Kalmár 1937–1948. 0,14 ifm
11. doboz Kálovics – Kertész 1937–1948. 0,14 ifm
12. doboz Keserű – Koronczy 1937–1948. 0,14 ifm
13. doboz Kósa – Krivanek 1937–1948. 0,14 ifm
14. doboz Kubinyi – Luksik 1937–1948. 0,14 ifm
15. doboz Mácsik – Menner 1937–1948. 0,14 ifm
16. doboz Mészáros – Müller 1937–1948. 0,14 ifm
17. doboz Nacsády – Németh I. 1937–1948. 0,14 ifm
18. doboz Németh J. – Pálvölgyi 1937–1948. 0,14 ifm
19. doboz Pánczér – Pogány 1937–1948. 0,14 ifm
20. doboz Pokorny – Riszner 1937–1948. 0,14 ifm
21. doboz Robelly – Sillay 1937–1948. 0,14 ifm
22. doboz Simon – Svékus 1937–1948. 0,14 ifm
23. doboz Szabadházy – Szerényi 1937–1948. 0,14 ifm
24. doboz Szigethi – Thüringer 1937–1948. 0,14 ifm
25. doboz Tibor – Uzonyi 1937–1948. 0,14 ifm
26. doboz Üsth – Villányi 1937–1948. 0,14 ifm
27. doboz Virág – Zsuppán 1937–1948. 0,14 ifm

Lajstrom

 

VÉL I.02.b.03. Tanítói törzskönyvek

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.03.
Cím:  Tanítói törzskönyvek
Dátum(ok):  1930–1940
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,27 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

VÉL I.02.b.04. Tanítói szabályzatok, jelentések, rendeletek

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.04.
Cím:  Tanítói szabályzatok, jelentések, rendeletek
Dátum(ok):  1894–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL I.02.b.05. Tanítói díjlevelek

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.05.
Cím:  Tanítói díjlevelek
Dátum(ok):  1921
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm
Raktári egység számai:  2 doboz

VÉL I.02.b.06. Tanítói államsegély

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.06.
Cím:  Tanítói államsegély
Dátum(ok):  1923–1933
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL I.02.b.07. Fegyelmi ügyek

Teljes jelzet:  VÉL I.02.b.07.
Cím:  Fegyelmi ügyek
Dátum(ok):  1935–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet, 1 füzet

VÉL I.03. Egyházmegyei szentszék iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.03.
Cím:  Egyházmegyei szentszék iratai
Dátum(ok):  1738–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  15,71 ifm

Az egyházmegyei szentszéken a papság és a hívek egyházjogi ügyeiben keletkezett dokumentumai találhatók meg. Ide sorolhatók tehát a papság fegyelmi ügyei, a hívek házassági ügyei (jegyességi, váló- és köteléki perek, katonák és külföldiek esetei), a gyermekek vallási hovatartozása iránt indított perek, stb.

A fond állagai:

VÉL I.03.a. Processus causarum

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.
Cím:  Processus causarum
Dátum(ok):  1738–1922
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  9,01 ifm

A tematikusan rendezett szentszéki ügyek sorozatai találhatók az állagban.

Az állag sorozatai:

VÉL I.03.a.01. Processus ad poenas ecclesiasticas

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.01.
Cím:  Processus ad poenas ecclesiasticas
Dátum(ok):  1743–1922
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,04 ifm
Raktári egység száma:  16 csomó, 1 kötet

VÉL I.03.a.02. Processus impraegnationales

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.02.
Cím:  Processus impraegnationales
Dátum(ok):  1811–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,14 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VÉL I.03.a.03. Processus sponsalistici

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.03.
Cím:  Processus sponsalistici
Dátum(ok):  1747–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,76 ifm
Raktári egység száma:  13 csomó

VÉL I.03.a.04. Processus divortiales

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.04.
Cím:  Processus divortiales
Dátum(ok):  1741–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,80 ifm
Raktári egység száma:  25 csomó

VÉL I.03.a.05. Causae divortiales summae pertractatae

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.05.
Cím:  Processus divortiales summae pertractatae
Dátum(ok):  1811–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

VÉL I.03.a.06. Processus ad nullitatem matrimonii

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.06.
Cím:  Processus ad nullitatem matrimonii
Dátum(ok):  1753–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,39 ifm
Raktári egység száma: 6 csomó

VÉL I.03.a.07. Causae vinculares

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.07.
Cím:  Causae vinculares
Dátum(ok):  1814–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.08. Processus ad repositionem cohabitationis

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.08.
Cím:  Processus ad repositionem cohabitationis
Dátum(ok):  1754–1818
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VÉL I.03.a.09. Processus in substrato religionis

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.09.
Cím:  Processus in substrato religionis
Dátum(ok):  1743–1820
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.10. Matrimonia exterorum et militum

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.10.
Cím:  Matrimonia exterorum et militum
Dátum(ok):  1776–1833
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.11. Citatoriae et mandatae in causis matrimonialibus et religionaris

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.11.
Cím:  Citatoriae et mandatae in causis matrimonialibus et religionaris
Dátum(ok):  1771–1807
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.12. Causae matrimoniales

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.12.
Cím:  Causae matrimoniales
Dátum(ok):  1722–1833
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,45 ifm
Raktári egység száma:  7 csomó

VÉL I.03.a.13. Processus matrimoniales

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.13.
Cím:  Processus matrimoniales
Dátum(ok):  1832–1895
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,22 ifm
Raktári egység száma:  36 csomó

VÉL I.03.a.14. Processus fiscales

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.14.
Cím:  Processus fiscales
Dátum(ok):  1744–1778
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  3 csomó

VÉL I.03.a.15. Processus quoad attestata mortalia

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.15.
Cím:  Processus quoad attestata mortalia
Dátum(ok):  1863–1902
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:   1 csomó

VÉL I.03.a.16. Processus delegati judicis pontificii

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.16.
Cím:  Processus delegati judicis pontificii
Dátum(ok):  1832–1839
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.17. Testamentaria

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.17.
Cím:  Testamentaria
Dátum(ok):  1738–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

A fond a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló iratokat tartalmazza 1738-tól 1844-ig. Elsősorban a haláleseteket hírül adó, valamint a végrendeleteket jóváhagyó iratok nyertek benne elhelyezést. Nagy számban található ezenkívül a fondban az elhunyt egyházi személyek rokonai által írt kérvények. A levelek címzettje, illetve a fogalmazványok készítője minden esetben az aktuális püspök, illetve helynök voltak.

Lajstrom

 

VÉL I.03.a.18. Processus testamentarii

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.18.
Cím:  Processus testamentarii
Dátum(ok):  1760–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,28 ifm
Raktári egység száma:  4 csomó

VÉL I.03.a.19. Elenchus

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.19.
Cím:  Elenchus
Dátum(ok):  1810–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL I.03.a.20. Fragmenta consistoriale

Teljes jelzet:  VÉL I.03.a.20.
Cím:  Fragmenta consistoriale
Dátum(ok):  1808–1852
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,31 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VÉL I.03.b. Szentszéki iratok

VÉL I.03.c. Titkos levéltár

Az érvényes kánonjog rendelkezései szerint (489–490. kán.) létrehozott egyházmegyei titkos levéltár.

VÉL I.04. Egyházmegyei építészi hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.04.
Cím:  Egyházmegyei építészi hivatal iratai
Dátum(ok):  1831–2005
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,29 ifm

A negyedik fond három állagában három egyházmegyei alkalmazásban állt építész iratai, felmérései és tervrajzai, illetve további két külön sorozatban az egyházmegye templomainak, plébániaházainak és egyéb ingatlanainak tervrajzai, köztük a veszprémi székesegyház 1907 és 1910 között végzett átalakítása során keletkezett dokumentumok és tervrajzok találhatók.

A fond állagai:

VÉL I.04.a. Takács János iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.04.a.
Cím:  Takács János iratai
Dátum(ok):  1965–1975
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma: 2 doboz

Takács János egyházmegyei építész iratai.

VÉL I.04.b. Vándor Ferenc iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.04.b.
Cím:  Vándor Ferenc iratai
Dátum(ok):  1960–1970
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,00 ifm
Raktári egység száma:  23 doboz

Vándor Ferenc egyházmegyei építész templomfelújításokkal, templomrenoválásokkal kapcsolatos iratai.

VÉL I.04.c. Musulin Béla iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.04.c.
Cím:  Musulin Béla iratai
Dátum(ok):  1986–1997
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz

Dr. Musulin Béla egyházmegyei építész határidőnaplói

VÉL I.04.d Vegyes iratok, tervrajzok

Teljes jelzet:  VÉL I.04.d.
Cím:  Vegyes iratok, tervrajzok
Dátum(ok):  1831–2005
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  3,81 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL I.04.d.01. I. sorozat

Teljes jelzet:  VÉL I.04.a.01.
Cím:  I. sorozat
Dátum(ok):  1831–1996
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm
Raktári egység száma:  19 doboz

A tervrajzok összehajtott állapotban, településenként borítékokban nyertek elhelyezést. Zömében az 1950-1970-es évekből származnak, templom és plébánia átalakításokat, bővítéseket tartalmaznak, olykor egy-egy építkezés teljes iratanyagát (kivitelezési engedélyek, költségvetések, levelezések). Ez utóbbiakat „dokumentáció” kitétellel jelöltük. Itt találhatóak még a székesegyház 1908 körüli átalakításának iratai is. Ahol nincs feltüntetve keletkezési év, ott a rajzon sem volt keltezés. Szögletes zárójelben azokat az iratokat tüntettük föl, amelyeknek nem volt címük.

Lajstrom

 

VÉL I.04.d.02. II. sorozat

Teljes jelzet:  VÉL I.04.a.02.
Cím:  II. sorozat
Dátum(ok):  1969–2005
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,51 ifm
Raktári egység száma:  13 doboz

Lajstrom

 

VÉL I.05. Gazdasági Hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.05.
Cím:  Gazdasági Hivatal iratai
Dátum(ok):  1959–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,56 ifm

Az ötödik fond a püspökség, majd 1993-tól az érsekség Gazdasági Hivatalában keletkezett iratokat tartalmazza. Az egyes ügyek olykor párhuzamosságot mutatnak az Acta dioecesana iktatott irataival, de több esetben azoknál lényegesen gazdagabbak, vagy ott elő nem forduló ügyekről is tartalmaznak aktákat.

A fond állagai:

VÉL I.05.a. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VÉL I.05.a.
Cím:  Iktatott iratok
Dátum(ok):  1982–1996
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  3,50 ifm

VÉL I.05.b. Csoma János gazdasági helynök saját kezelésű aktái

Teljes jelzet:  VÉL I.05.b.
Cím:  Csoma János gazdasági helynök saját kezelésű aktái
Dátum(ok):  1959–1997
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,62 ifm
Raktári egység száma:  4 köteg

VÉL I.05.c. Ingatlankárpótlás

Teljes jelzet:  VÉL I.05.c.
Cím:  Ingatlankárpótlás
Dátum(ok):  1991–2007
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,44 ifm

A rendszerváltás után a kárpótlási törvény értelmében az egyházmegye területén visszaigényelt ingatlanokkal kapcsolatban keletkezett akták.

VÉL II. Veszprémi püspökség gazdasági levéltára

Teljes jelzet:  VÉL II.
Cím:  Veszprémi püspökség gazdasági levéltára
Leírási szintek:  fondcsoport

Ez az egység az egykori püspöki birtokigazgatásnak megfelelően oszlik a központi jószágkormányzóság és a három püspöki uradalom – Veszprém, Karád, Sümeg – zömében a 18. század második és a 19. század első feléből származó irataira. A sok viszontagságot megélt irategyüttes a többszöri költözés és selejtezés eredményeképpen nem alkot teljes sorozatokat. Jelenlegi beosztását Pfeiffer János püspöki levéltáros alakította ki az 1930-as években, s felépítésében azóta csak kisebb változások történtek. A fondcsoport elsősorban számadásokat, gazdasági kimutatásokat, illetve az egyes települések funduális könyveit tartalmazza. Nagyobb jelentőségű sorozata a püspökségi birtokok védelmében folytatott 18–19. századi Periratok (1732–1860, VÉL II.1.a.9.). (A püspökség birtokainak térképei külön állagot alkotnak a Gyűjtemények között: VÉL IX.7.a.)

A fondcsoport fondjai:

VÉL II.01. Központi jószágkormányzóság iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.01.
Cím:  Központi jószágkormányzóság iratai
Dátum(ok):  1732–1955
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,18 ifm

A fond állagai:

VÉL II.01.a. Központi jószágkormányzóság iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.
Cím:  Központi jószágkormányzóság iratai
Dátum(ok):  1732–1955
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5,09 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL II.01.a.01. Prefektoriális rendelések

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.01.
Cím:  Prefektoriális rendelések
Dátum(ok):  1825–1836
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VÉL II.01.a.02. Protocolla exhibitionalia

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.02.
Cím:  Protocolla exhibitionalia
Dátum(ok):  1826–1887
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,21 ifm

VÉL II.01.a.03. Conscriptio cameralis

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.03.
Cím:  Conscriptio cameralis
Dátum(ok):  1825–1826
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,19 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VÉL II.01.a.04. Extractus frugum decimalium

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.04.
Cím:  Extractus frugum decimalium
Dátum(ok):  1746–1748
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.01.a.05. Jószágkormányzói levelezés

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.05.
Cím:  Jószágkormányzói levelezés
Dátum(ok):  1851–1867
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.01.a.06. Protocolla assignationis

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.03.
Cím:  Protocolla assignationis
Dátum(ok):  1832–1873
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet

VÉL II.01.a.07. Kivonatok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.07.
Cím:  Kivonatok
Dátum(ok):  1833–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,21 ifm
Raktári egység száma:  9 kötet

VÉL II.01.a.08. Úriszéki iratok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.08.
Cím:  Úriszéki iratok
Dátum(ok):  1766–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,99 ifm

VÉL II.01.a.09. Periratok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.09.
Cím:  Periratok
Dátum(ok):  1732–1860
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet

VÉL II.01.a.10. Conscriptiones

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.10.
Cím:  Conscriptiones
Dátum(ok):  1760–1828
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,67 ifm

VÉL II.01.a.11. Fragmenta

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.11.
Cím:  Fragmenta
Dátum(ok):  1771–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL II.01.a.12. Uradalmi épületeken eszközölt javítások

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.12.
Cím:  Uradalmi épületeken eszközölt javítások
Dátum(ok):  1842–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.01.a.13. Folyamodványokra adott válaszok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.13.
Cím:  Folyamodványokra adott válaszok
Dátum(ok):  1850–1853
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.01.a.14. Erdészeti iratok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.14.
Cím:  Erdészeti iratok
Dátum(ok):  1800–1874
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL II.01.a.15. Reflexiones

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.15.
Cím:  Reflexiones
Dátum(ok):  1777
Hiányzik!

VÉL II.01.a.16. Inventaria

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.16.
Cím:  Inventaria
Dátum(ok):  1771–1791
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.01.a.17. Háztartási számadások

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.17.
Cím:  Háztartási számadások
Dátum(ok):  1748–1852
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL II.01.a.18. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.18.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  1800–1933
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VÉL II.01.a.19. Mindhárom uradalomra vonatkozó számadások

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.19.
Cím:  Mindhárom uradalomra vonatkozó számadások
Dátum(ok):  1852–1859
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.01.a.20. Püspöki uradalmakra vonatkozó okmányok mutatókönyve

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.20.
Cím:  Püspöki uradalmakra vonatkozó okmányok mutatókönyve
Dátum(ok):  18. század közepe
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.01.a.21. Központi számvevőségi zárszámadások

Teljes jelzet:  VÉL II.01.a.21.
Cím:  Központi számvevőségi zárszámadások
Dátum(ok):  1945–1955
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL II.01.b. Farkasgyepűi erdőgondnokság iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.01.b.
Cím:  Farkasgyepűi erdőgondnokság iratai
Dátum(ok):  1874–1949
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL II.01.c. Kislődi majorság iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.01.c.
Cím:  Kislődi majorság iratai
Dátum(ok):  1897–1943
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL II.01.c.01. Napszámkönyvek

Teljes jelzet:  VÉL II.01.c.01.
Cím:  Napszámkönyvek
Dátum(ok):  1901–1912
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  4 kötet

VÉL II.01.c.02. Szegődséglevelek, cselédkönyv

Teljes jelzet:  VÉL II.01.c.02.
Cím:  Szegődséglevelek, cselédkönyv
Dátum(ok):  1908–1942
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL II.01.c.03. Illetmény-kimutatások

Teljes jelzet:  VÉL II.01.c.03.
Cím:  Illetmény-kimutatások
Dátum(ok):  1897–1943
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VÉL II.01.c.04. Töredékes iratok

Teljes jelzet:  VÉL II.01.c.04.
Cím:  Töredékes iratok
Dátum(ok):  1914–1923
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,19 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL II.01.d. Karádi erdőgondnokság iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.01.d.
Cím:  Karádi erdőgondnokság iratai
Dátum(ok):  1939–1946
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL II.02. Veszprémi uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.02.
Cím:  Veszprémi uradalom iratai
Dátum(ok):  1769–1871
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,89 ifm

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VÉL II.02.01. Protocolla dispositionalia

Teljes jelzet:  VÉL II.02.01.
Cím:  Protocolla dispositionalia
Dátum(ok):  1773–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VÉL II.02.02. Bevételi és kiadási könyvek

Teljes jelzet:  VÉL II.02.02.
Cím:  Bevételi és kiadási könyvek
Dátum(ok):  1815–1820
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.02.03. Manuale officii rationistatus

Teljes jelzet:  VÉL II.02.03.
Cím:  Manuale officii rationistatus
Dátum(ok):  1826
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.02.04. Vincellérek számadásai

Teljes jelzet:  VÉL II.02.04.
Cím:  Vincellérek számadásai
Dátum(ok):  1861–1871
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL II.02.05. Árvák vagyonának számadásai

Teljes jelzet:  VÉL II.02.05.
Cím:  Árvák vagyonának számadásai
Dátum(ok):  1804–18401
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.02.06. Protocollum actorum

Teljes jelzet:  VÉL II.02.06.
Cím:  Protocollum actorum
Dátum(ok):  1823–1823
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.02.07. Rationes

Teljes jelzet:  VÉL II.02.07.
Cím:  Rationes
Dátum(ok):  1769–1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet, 1 doboz

VÉL II.02.08. Töredékes iratok

Teljes jelzet:  VÉL II.02.08.
Cím:  Töredékes iratok
Dátum(ok):  18–19. század
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,32 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VÉL II.03. Karádi uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.03.
Cím:  Karádi uradalom iratai
Dátum(ok):  1763–1850
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,85 ifm

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VÉL II.03.01. Politica-juridica descriptio dominii Karád

Teljes jelzet:  VÉL II.03.01.
Cím:  Politica-juridica descriptio dominii Karád
Dátum(ok):  1775
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.03.02. Conscriptio dominii Karád

Teljes jelzet:  VÉL II.03.02.
Cím:  Conscriptio dominii Karád
Dátum(ok):  1763
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.03.03. Protocolla oeconomica

Teljes jelzet:  VÉL II.03.03.
Cím:  Protocolla oeconomica
Dátum(ok):  1803–1833
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.03.04. Manuale officii provisoratus dominii Karád

Teljes jelzet:  VÉL II.03.04.
Cím:  Manuale officii provisoratus dominii Karád
Dátum(ok):  1826–1850
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,27 ifm
Raktári egység száma:  10 kötet

VÉL II.03.05. Funduális könyvek

Teljes jelzet:  VÉL II.03.05.
Cím:  Funduális könyvek
Dátum(ok):  1780–1827
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  6 kötet

VÉL II.03.06. Consignatio documentorum

Teljes jelzet:  VÉL II.03.06.
Cím:  Consignatio documentorum
Dátum(ok):  1823
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL II.03.07. Vegyes iratok, elenchusok

Teljes jelzet:  VÉL II.03.07.
Cím:  Vegyes iratok, elenchusok
Dátum(ok):  17–19. század
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm

A sorozat alsorozatai:

VÉL II.03.07.a. Elenchus kötetek

Teljes jelzet:  VÉL II.03.07.a.
Cím:  Elenchus kötetek
Dátum(ok):  1779–1840
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.03.07.b. Töredékes iratok 1.

Teljes jelzet:  VÉL II.03.07.b.
Cím:  Töredékes iratok 1.
Dátum(ok):  17–19. század
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,17 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL II.03.07.c. Töredékes iratok 2.

Teljes jelzet:  VÉL II.03.07.c.
Cím:  Töredékes iratok 2.
Dátum(ok):  1770–1834
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL II.04. Sümegi uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL II.04.
Cím:  Sümegi uradalom iratai
Dátum(ok):  1760–1847
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,80 ifm

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VÉL II.04.01. Protocolla dispositionum

Teljes jelzet:  VÉL II.04.01.
Cím:  Protocolla dispositionum
Dátum(ok):  1781–1787
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.04.02. Készpénz számadások

Teljes jelzet:  VÉL II.04.02.
Cím:  Készpénz számadások
Dátum(ok):  1786–1806
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,14 ifm
Raktári egység száma:  30 kötet, 3 doboz

VÉL II.04.03. Vegyes számadások

Teljes jelzet:  VÉL II.04.03.
Cím:  Vegyes számadások
Dátum(ok):  1760–1827
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL II.04.04. Protocolla cornutorum, pecorum, pecudum

Teljes jelzet:  VÉL II.04.04.
Cím:  Protocolla cornutorum, pecorum, pecudum
Dátum(ok):  1779–1782
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  4 kötet

VÉL II.04.05. Hauptbuch und Copierbuch

Teljes jelzet:  VÉL II.04.05.
Cím:  Hauptbuch und Copierbuch
Dátum(ok):  1817–1821
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL II.04.06. Vegyes iratok, elenchusok

Teljes jelzet:  VÉL II.04.06.
Cím:  Vegyes iratok, elenchusok
Dátum(ok):  1766–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm

A sorozat alsorozatai:

VÉL II.04.06.a. Töredékes iratok

Teljes jelzet:  VÉL II.04.06.a.
Cím:  Töredékes iratok
Dátum(ok):  (1285)–1844
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL II.04.06.b. Elenchus kötetek

Teljes jelzet:  VÉL II.04.06.b.
Cím:  Elenchus kötetek
Dátum(ok):  1766–1847
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VÉL III. Veszprémi káptalani levéltár

Teljes jelzet:  VÉL III.
Cím:  Veszprémi káptalani levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A székeskáptalan levéltára zömében 18–19. századi iratokat tartalmaz. A testület működéséhez kapcsolódó dokumentumokat korábban magán- és „országos” levéltári részekre bontották. Utóbbi a káptalan hiteles-a kanonoki összejövetelek alkalmával elfogadott határozatokat tartalmazzák. A testület kiterjedt levelezését a Correspondentiae (1648–1849, VÉL III.1.b.) állag tartalmazza. Hiányzik azonban a káptalan szinte teljes 20. századi iratanyaga, amelynek hollétéről nincs tudomásunk.

A fondcsoport fondjai:

VÉL III.01. Veszprémi káptalan magánlevéltára

Teljes jelzet:  VÉL III.01.
Cím:  Veszprémi káptalan magánlevéltára
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1981
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  13,40 ifm

A fond állagai:

VÉL III.01.a. Documenta juris possessionarii

Teljes jelzet:  VÉL III.01.a
Cím:  Documenta juris possessionarii
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1884
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5,56 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.a.01. 1780 előtti birtokjogi iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.a.01.
Cím:  1780 előtti birtokjogi iratok
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1780
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2361 db
Raktári egység száma:  22 fémdoboz

VÉL III.01.a.02. 1780 utáni birtokjogi iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.a.02.
Cím:  1780 utáni birtokjogi iratok
Dátum(ok):  (1543–) 1780–1884
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,56 ifm
Raktári egység száma:  22 fémdoboz

VÉL III.01.a.03. Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia

Teljes jelzet:  VÉL III.01.a.03.
Cím:  Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia
Dátum(ok):  1171–1785
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  929 db
Raktári egység száma:  7 fémdoboz

Regeszták 1527-től

VÉL III.01.b. Correspondentiae

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.
Cím:  Correspondentiae
Dátum(ok):  1648–1849
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,66 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.b.01. Intimata dicasteriorum et repraesentationes

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.01.
Cím:  Intimata dicasteriorum et repraesentationes
Dátum(ok):  1670–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VÉL III.01.b.02. Correspondentiae officiosae jurisdictionum

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.02.
Cím:  Correspondentiae officiosae jurisdictionum
Dátum(ok):  1720–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,36 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL III.01.b.03. Correspondentiae episcopales

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.03.
Cím:  Correspondentiae episcopales
Dátum(ok):  1648–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL III.01.b.04. Correspondentiae privatae

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.04.
Cím:  Correspondentiae privatae
Dátum(ok):  1739–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,36 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL III.01.b.05. Correspondentiae in fundationalibus

Teljes jelzet:  VÉL III.01.b.05.
Cím:  Correspondentiae in fundationalibus
Dátum(ok):  1743–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL III.01.c. A káptalani ülések jegyzőkönyvei

Teljes jelzet:  VÉL III.01.c.
Cím:  A káptalani ülések jegyzőkönyvei
Dátum(ok):  1739–1981
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,89 ifm
Raktári egység száma:  30 kötet

VÉL III.01.d. Gyászjelentések

Teljes jelzet:  VÉL III.01.d.
Cím:  Gyászjelentések
Dátum(ok):  1759–1848
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.d.01. Annuntiatio obitus

Teljes jelzet:  VÉL III.01.d.01.
Cím:  Annuntiatio obitus
Dátum(ok):  1759–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalanhoz érkezett gyászjelentések.

VÉL III.01.d.02. Condolentiae de obitu

Teljes jelzet:  VÉL III.01.d.02.
Cím:  Condolentiae de obitu
Dátum(ok):  1762–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A veszprémi püspökök elhalálozásakor káptalanhoz érkezett részvétnyilvánítások.

VÉL III.01.e. Executiones testamentorum

Teljes jelzet:  VÉL III.01.e.
Cím:  Executiones testamentorum
Dátum(ok):  1741–1897
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,73 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz

Az egyes kanonoki végrendeletek végrehajtásával kapcsolatos iratok.

VÉL III.01.f. Rationes

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.
Cím:  Rationes
Dátum(ok):  1738–1918
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,34 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.f.01. Rationes ecclesiae cathedralis

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.01.
Cím:  Rationes ecclesiae cathedralis
Dátum(ok):  1738–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A székesegyházzal kapcsolatos számadások. (Lásd még VÉL I.1.39.f. Protocollum cathedralis ecclesiae Wesprimiensis.)

VÉL III.01.f.02. Rationes Seminarii Sanctae Annae

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.02.
Cím:  Rationes Seminarii Sanctae Annae
Dátum(ok):  1756–1811
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,28 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A Szent Anna szemináriummal kapcsolatos akták és számadások. (Lásd még VÉL I.1.5. Acta Seminarii Sanctae Annae.)

Regeszták

 

VÉL III.01.f.03. Rationes Seminarii Sancti Pauli

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.03.
Cím:  Rationes Seminarii Sancti Pauli
Dátum(ok):  1778–1918
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,44 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, 3 kötet

A Szent Pál szemináriummal és aggpapok intézetével kapcsolatos akták és számadások. (Lásd még VÉL I.1.28. Rationes Domus Emeritorum.)

VÉL III.01.f.04. Rationes xenodochii Papensis

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.04.
Cím:  Rationes xenodichii Papensis
Dátum(ok):  1758–1811
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A pápai otthonnal kapcsolatos számadások.

VÉL III.01.f.05. A Domonkos Intézet számadása

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.05.
Cím:  A Domonkos Intézet számadása
Dátum(ok):
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VÉL III.01.f.06. Rationes mixtae

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.06.
Cím:  Rationes mixtae
Dátum(ok):  1768–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A káptalanhoz benyújtott vegyes, töredékes számadások, köztük a Sollicitura számadásainak töredékével.

VÉL III.01.f.07. Törzstőke számadások

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.07.
Cím:  Törzstőke számadások
Dátum(ok):  1843–1903
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL III.01.f.08. Rationes solliciturae capituli

Teljes jelzet:  VÉL III.01.f.08.
Cím:  Rationes solliciturae capituli
Hiányzik!

VÉL III.01.g. Fundationales

Teljes jelzet:  VÉL III.01.g.
Cím:  Fundationales
Dátum(ok):  1748–1849
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

A káptalani alapítványok ügyei.

VÉL III.01.h. Adósságrendezési iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.h.
Cím:  Adósságrendezési iratok
Dátum(ok):  1807–1855
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,68 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.h.01. Resignationes

Teljes jelzet:  VÉL III.01.h.01.
Cím:  Resignationes
Dátum(ok):  1807–1558
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,56 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

A káptalani ügyészségen lemondással végződött peres anyagok iratai.

VÉL III.01.h.02. Ügyészi iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.h.02.
Cím:  Ügyészi iratok
Dátum(ok):  1807–1829
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalani ügyészség iratai.

VÉL III.01.i. Protocolla miscellaneorum

Teljes jelzet:  VÉL III.01.i.
Cím:  Protocolla miscellaneorum
Dátum(ok):  1725–1886
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,83 ifm
Raktári egység száma:  24 kötet

VÉL III.01.j. Acta miscellanea

Teljes jelzet:  VÉL III.01.j.
Cím:  Acta miscellanea
Dátum(ok):  1751–1850
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  8 füzet

Vegyes oklevelek és iratok.

VÉL III.01.k. 20. századi iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.k.
Cím:  20. századi iratok
Dátum(ok):  1893–1980
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL III.01.k.01. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VÉL III.01.k.01.
Cím:  IKtatott iratok
Dátum(ok):  1893–1979
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  8 csomó, 1 füzet

Iktatott iratok és iktatókönyv.

VÉL III.01.k.02. Ingatlanügyek

Teljes jelzet:  VÉL III.01.k.02.
Cím:  Ingatlanügyek
Dátum(ok):  1946–1980
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  12 akta, 1 füzet

A káptalan 20. századi megmaradt ingatlanügyei (töredék).

VÉL III.02. Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára

Teljes jelzet:  VÉL III.02.
Cím:  Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára
Letét a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában: MNL VeML XII.1

VÉL IV. Veszprémi káptalan gazdasági levéltára

Teljes jelzet:  VÉL IV.
Cím:  Veszprémi káptalan gazdasági levéltára
Leírási szintek:  fondcsoport

A fondcsoport újonnan került kialakításra. A püspöki levéltár gazdasági jellegű irataihoz hasonlóan ebben is a központi jószágkormányzóság, továbbá a három káptalani uradalom – az újkorban: Kiliti, Merenye és Veszprém – iratai találhatók. Az iratanyag a többszöri selejtezésnek köszönhetően erősen töredékes, elsősorban a 18. század utolsó harmadától a 19. század közepéig tartalmaz dokumentumokat. Jelentősége abban áll, hogy a fennmaradt mintegy nyolc évtizednyi irat összefüggő sorozatokat alkot, illetve az egyes uradalmak hasonló jellegű iratai összehasonlítható adatsorokat jelentenek (VÉL IV.2–4.). Fennmaradtak továbbá a fiskálisi, vagyis ügyészi és ügyvédi hivatal (Acta Officii Fiscalatus, 1511–1835, VÉL IV.1.a.) aktái és jegyzőkönyvei, a káptalani Úriszék iratok (1765–1847, VÉL IV.1.b.), a testület birtokaira vonatkozó Urbáriumok (1727–1827, VÉL IV.1.c.2.), és a Pincemesteri jegyzőkönyvek (1766–1830, VÉL IV.1.d.). A legrégibb, a középkor végéről származó gazdasági jellegű irat, a káptalani jövedelemfelosztásokat és tisztségviselő-választásokat tartalmazó, valamint az ezt követő néhány évtized veszprémi történetét narratívák és összeírások formájában megörökítő Veszprémi káptalan számadáskönyve (1495–1534, VÉL IV.1.c.1. Protocolla Oeconomicalia 1. = MNL OL DF 201634.) modern forráskiadvány formájában is hozzáférhető.

A fondcsoport fondjai:

VÉL IV.01. Központi jószágkormányzóság iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.
Cím:  Központi jószágkormányzóság iratai
Dátum(ok):  1511–1923
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  4,82 ifm

A fond állagai:

VÉL IV.01.a. Acta Officii Fiscalatus

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.a.
Cím:  Acta Officii Fiscalatus
Dátum(ok):  1511–1835
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,41 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.01.a.01. Processus fiscales

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.a.01.
Cím:  Processus fiscales
Dátum(ok):  1511–1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,11 ifm
Raktári egység száma:  26 kötet

Jelzet

Cím/tartalom Évkör
1. (Fisc. 1.) Veszprém vármegye előtt a szentkirályszabadjaiak ellen folyt per 1744.
2. (Fisc. 2.) Freünfeld Katalin grófnő elhunyt férje, gróf Patachich Sándor hitelezői Patachich Lajos gróf és többek közt a veszprémi káptalan ellen is folytatott pere 1748.
3. (Fisc. 3.) A káptalani eltulajdonított birtokokért és pedig Bercsény, Kovácsi, Bilge, Bánd, Nagygyimóth, Káloj, Tuzoktelek, Peremarton, Papkeszi, Leányfalva, Szentmártonföldje Veszprém megyei, Csánfalva, Vigant Zala megyei, Csaba Somogy megyei birtokokért, a kisvámosi, patvásári, rosási birtokrészekért, a sólyi malmokért, (mind Veszprém megye), azonkívül Lulya somogyi és Fad Tolna megyei, Kispécsel és Ecsér Zala megyei falvak birtokrészeiért, valamint a mencshelyi kúriáért és essegvár feléért, végül a sári, péti, bándi malmokért 1734. jan. 12-én indított per 1734-
4. (Fisc. 4.) A veszprémi püspök és a káptalan pere Veszprém város urbáriuma tárgyában 1761–1768
5. (Fisc. 5.) Esterházy Imre és Gábor pere a veszprémi káptalan ellen Csesznek és Rátót határperében
6. (Fisc. 6.) Veszprém városnak Vámos és Csatár ellen 1756. dec. 13-án indított határpere 1756–
7. (Fisc. 7.) A veszprémi urbárium ügyében 1758-ban újra fölvett per (2 pld.) 1758.
8. (Fisc. 8.) A Veszprém birtoklása miatt a püspök és káptalan között 1750 május 13-án keletkezett per iratai 1750–
9. (Fisc. 9.) A veszprémi káptalannak a peremartoniak elleni, 1734. jan. 12-én indított pere 1734–
10. (Fisc. 10.) ugyanez másolatban
11. (Fisc. 11.) A peremartoni és péti határperben 1766. márc. 19–20-án végzett tanúkihallgatás jegyzőkönyve 1766.
12. (Fisc. 12.) A veszprémi káptalannak a város ellen 1772-ben folytatott úrbéri pere 1772.
13. (Fisc. 13.) A veszprémi káptalannak a város ellen 1779-ben folytatott úrbéri pere 1779.
14. (Fisc. 14.) Simoga György káptalani ügyésznek 1779–1780-ból származó jegyzőkönyve 1779–1780.
15. (Fisc. 15.) A veszprémi káptalannak a rátóti prépost elleni 1781. évi pere 1781.
16. (Fisc. 16.) A veszprémieknek a püspöki és káptalani uradalmak, a Veszprémben lakó nemesek és a megyei tisztikar elleni panaszai, valamint az ezzel kapcsolatos vármegyei döntések és királyi rendeletek 1783 1783.
17. (Fisc. 17.) A Divékújfalusi Ujfalussy Pál báró által a lengyel-Tóthi família ellen 1726-ban indított per iratai 1726.
18. (Fisc. 18.) A vármegye 1804-ből származó kiadványa Kádárta káptalani és Szentistván Zichy birtok közt 1802-ben történt határjárásról 1802–1804.
19. (Fisc. 22.) Gr. Zichy János és Istvánnak a veszprémi káptalan ellen 1764-ben Öskü, Pét puszta Peremarton határa ügyében indított pere 1764–
20. (Fisc. 23.) A veszprémieknek a káptalan ellen Jutas és „Marhajáró Föld” nevű rét miatt 1722-ben indított pere 1722–
21. (Fisc. 24.) Viszkelety György pere a veszprémi káptalan ellen Kis-Pécsely ügyében 1753.
22. (Fisc. 25.) Viszkelety Jusztina pere Viszkelety Pél és György ellen Kis-Pécsely ügyében 1750.
23. (Fisc. 26.) A veszprémi káptalan és a zalavári apátság pere Rada és Garaboncz birtokokért 1759.
24. (Fisc. 27.) A somlóvásárhelyi apácák pere 1511.
25. (Fisc. 28.) Processus Mariae Bobok contra Georgium Bobok 1796 1796.
26. (Fisc. 29.) Esterházy Ferenc gróf pere a káptalan ellen, 1830-as évek 1796.

VÉL IV.01.a.02. Protocolla Officii Fiscalatus

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.a.02.
Cím:  Protocolla Officii Fiscalatus
Dátum(ok):  1811–1835
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  6 kötet

VÉL IV.01.b. Úriszéki iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.b.
Cím:  Úriszéki iratok
Dátum(ok):  1765–1847
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,92 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.01.b.01. Úriszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.b.01.
Cím:  Úriszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1809–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,39 ifm
Raktári egység száma:  9 kötet, 1 doboz (2 csomó)

A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek jegyzőkönyvei.

Jelzet Évkör Cím/tartalom Megjegyzés
1. (Úriszék a, 1.) 1809–1819. Úriszéki jegyzőkönyvek + mellékletek
2. (Úriszék a, 2.) 1819–1823. Úriszéki jegyzőkönyvek  
3. (Úriszék a, 3.) 1823–1825. Úriszéki jegyzőkönyvek  
4. (Úriszék a, 4.) 1825–1827. Úriszéki jegyzőkönyvek  
5. (Úriszék a, 5.) 1827–1829. Úriszéki jegyzőkönyvek  
6. (Úriszék a, 6.) 1829–1834. Úriszéki jegyzőkönyvek  
7. (Úriszék a, 7.) 1834–1840. Úriszéki jegyzőkönyvek + mellékletek
8. (Úriszék a, 8.) 1840–1847. Úriszéki jegyzőkönyvek  
9. (Úriszék a, 9.) 1847–1849. Úriszéki jegyzőkönyvek LAPPANG
10. (Úriszék c, 1.) 1840–1841. Szóbeli ítéletek és bírói intézkedések jegyzőkönyve  

1. doboz, 12–13. csomó — mellékletek

Úriszék a, 1. 1819–1849. Mellékletek az Úriszék első kötetéhez  
Úriszék a, 7. 1819–1849. Mellékletek az Úriszék hetedik kötetéhez  

VÉL IV.01.b.02. Úriszéki iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.b.02.
Cím:  Úriszéki iratok
Dátum(ok):  1765–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,47 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz (24 csomó)

A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek szálas iratanyaga.

VÉL IV.01.b.03. Kiliti úriszék iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.b.03.
Cím:  Kiliti úriszék iratai
Dátum(ok):  1820–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalan kiliti úriszékének töredékes iratanyaga.

Dátum Cím Mellékletek száma Régi jelzet; Pecsét
  KILITI ÚRISZÉK ELŐTTI PEREK 1822-BŐL    
  1822ik esztendei kiliti úriszéki jegyzőkönyv számszerént való kivonása 2 db  
1822. március 23. Siófoki Szabó György és János pere testvérük, István ellen 7 db No. 1.; P
1822. június10. Siófoki Latrányi István örökösei, János, Mihály és Katalin osztálybeli pere 7 db No. 2.; P
1822. június 15. Siófoki Szűcs Ádám örökösei, János, Erzsébet és Rebeka pere 4 db No. 3.
1821. július 7. Siófoki Huszár János pere 3 db No. 4.
1822. június 12. Koméndi János 1817. évi siófoki bíró pere   No. 5.
1822. június 13. Ságvári Nagy Mihály hagyatéki pere 14 db No. 6.
1822. június 14. Erdődi János volt ságvári oskolamester keresete a kiliti úriszékhez. 1 db 7.
1822. június 10. Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Taródi Lajos ügyében 7 db 9; P
1822. május 28. Ságvári Turi Rebeka pere 2 db No. 10.
1821. január 9. Kiliti Adorján István árváinak, Évának és Annának pere 5 db No. 12.; P
1822. június 10. Kiliti Bartsin János, József és idősebb János pere 11 db No. 13.
1822. június 10. Kiliti Nagy Péterné pere kiliti Bardolány István ellen 5 db No. 14.; P
1822. június 8. Veszprémi Szenthe Jakab gyógyszerész pere Rosenspitz zsidó orvos, kiliti lakos ellen 3 db No. 15.; P
1820. augusztus 18. Kiliti Kis Katalin (Tót Péterné) pere (1820) 4 db No. 16.
1824. március 18. Meg nem nevezett kiliti lakos kérelme az úriszékhez (1824)   Ad No. 17.
1821. június 4. Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó keresete Takács Péter ellen   No. 18.
1820. november 17. Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó pere Szabó József ellen 3 db No. 19.
1822. január 20. Fokszabadi F. Takács József pere Csaba János ellen 4 db No. 20.; P
1822. június 10. Tólinger János siófoki lakos pere Takács Mihály siófoki lakos ellen 9 db No. 21.
1822. június 13. Pakáts Péter folyamodványa a kiliti úriszékhez 7 db 22
1822. június 3. Leiter Ferencz folyamodványa a kiliti úriszékhez 9 db 23; P
1822. január 17. Illés Józsefné, született Sipos Rozália folyamodványa a kiliti úriszékhez 4 db 24
1822. június 10. Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez 2 db 25
1822. június 10. Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez 26
1822. június 15. Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Erdődi János ügyében 27
1822. június 14. Vörös Gergely folyamodványa a kiliti úriszékhez 1 db 28
1822. június 18. Ságvári erdő pusztításról való tiszti jelentés Kováts György tiszttartó által 3 db 29
1821. április 14. Fokszabadi Bögös Péter pere Bögös István ellen 5 db No. 30.; P

VÉL IV.01.c. Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.
Cím:  Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok
Dátum(ok):  1727–1859
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,92 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.01.c.01. Protocolla oeconomicalia

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.01.
Cím:  Protocolla oeconomicalia
Dátum(ok):  1730–1859
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm
Raktári egység száma:  13 kötet

Vegyes, mindhárom uradalomra vonatkozó, máshová nem sorolható kötetes anyag.

VÉL IV.01.c.02. Libri funduales et urbariales

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.02.
Cím:  Libri funduales et urbariales
Dátum(ok):  1727–1827
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,17 ifm
Raktári egység száma:  15 kötet

Urbáriumok és funduális könyvek.

VÉL IV.01.c.03. Censurális szék iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.03.
Cím:  Cenzurális szék iratai
Dátum(ok):  1778–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalani cenzurális szék töredékes iratai.

VÉL IV.01.c.04. Robotszámadások

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.04.
Cím:  Robotszámadások
Dátum(ok):  1823–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes káptalani robotszámadások.

VÉL IV.01.c.05. Tiszti jelentések

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.05.
Cím:  Tiszti jelentések
Dátum(ok):  1825–1851
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes káptalani gazdatiszti jelentések.

VÉL IV.01.c.06. Miscellanea

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.c.06.
Cím:  Miscellanea
Dátum(ok):  1792–1850
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes, máshová nem sorolt vegyes iratok.

VÉL IV.01.d. Pincemesteri jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.d.
Cím:  Pincemesteri jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1766–1830
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,54 ifm

VÉL IV.01.e. Rátóti fővadász iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.e.
Cím:  Rátóti fővadász iratai
Dátum(ok):  1856–1869
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm

VÉL IV.01.f. Fülei és kötelestelki erdőgazdaság iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.01.f.
Cím:  Fülei és kötelestelki erdőgazdaság iratai
Dátum(ok):  1883–1923
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

VÉL IV.02. Veszprémi uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.
Cím:  Veszprémi uradalom iratai
Dátum(ok):  1552–1882
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  11,73 ifm

A fond állagai:

VÉL IV.02.a Tisztiszék iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.a.
Cím:  Tisztiszék iratai
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,23 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.02.a.01. Tisztiszéki iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.a.01.
Cím:  Tisztiszéki iratok
Dátum(ok):  1835–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,92 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz

A tisztiszék előtt folytatott perek szálas iratanyaga.

Lajstrom

 

VÉL IV.02.a.02. Tisztiszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.a.02.
Cím:  Tisztiszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,31 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

A tisztiszék előtt folytatott perek kötetes iratanyaga.

VÉL IV.02.b. Gazdasági rendszabások

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.b.
Cím:  Gazdasági rendszabások
Dátum(ok):  1812
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  4 kötet

Kiadott rendszabások a veszprémi uradalomra vonatkozóan.

VÉL IV.02.c. Tiszttartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.c.
Cím:  Tiszttartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1807–1851
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,86 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.02.c.01. Protocolla assignationalia

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.c.01.
Cím:  Protocolla assignationalia
Dátum(ok):  1815–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,63 ifm
Raktári egység száma:  21 kötet

Kiutalási jegyzőkönyvek

VÉL IV.02.c.02. Protocolla directionalia

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.c.02.
Cím:  Protocolla directionalia
Dátum(ok):  1807–1851
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Tiszti utasítások jegyzőkönyve.

VÉL IV.02.d. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.
Cím:  Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1774–1855
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5,59 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.02.d.01. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.01.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  1797–1805
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  10 kötet

Manuale pecuniae et frumenti.

VÉL IV.02.d.02. Diaria aeris parati

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.02.
Cím:  Diaria aeris parati
Dátum(ok):  1797–1828
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
Raktári egység száma:  23 kötet

VÉL IV.02.d.03. Manualia aeris parati

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.03.
Cím:  Manualia aeris parati
Dátum(ok):  1814–1828
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,64 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet

VÉL IV.02.d.04. Manualia rationistatus

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.04.
Cím:  Manualia rationistatus
Dátum(ok):  1796–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  18 kötet

VÉL IV.02.d.05. Diaria frugum

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.05.
Cím:  Diaria frugum
Dátum(ok):  1814–1830
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,48 ifm
Raktári egység száma:  15 kötet

VÉL IV.02.d.06. Manualia frugum

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.06.
Cím:  Manualia frugum
Dátum(ok):  1814–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  13 kötet

VÉL IV.02.d.07. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.d.07.
Cím:  Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1774–1855
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,74 ifm
Raktári egység száma:  14 kötet, 14 doboz

VÉL IV.02.e. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.
Cím:  Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1552–1882
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,98 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.02.e.01. Falusi bírák számadásai

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.01.
Cím:  Falusi bírák számadásai
Dátum(ok):  1773–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,85 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz

VÉL IV.02.e.02. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.02.
Cím:  Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1552–1817
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,90 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz

VÉL IV.02.e.03. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.03.
Cím:  Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1796–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,45 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL IV.02.e.04. Incolatusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.04.
Cím:  Incolatusok
Dátum(ok):  1811–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,22 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, 2 kötet, 5 füzet

VÉL IV.02.e.05. Contractusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.05.
Cím:  Contractusok
Dátum(ok):  1732–1882
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL IV.02.e.06. Templomszámadások

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.06.
Cím:  Templomszámadások
Dátum(ok):  1842–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.02.e.07. Árvaszámadások

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.07.
Cím:  Árvaszámadások
Dátum(ok):  1801–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.02.e.08. Sperativum tabellák

Teljes jelzet:  VÉL IV.02.e.08.
Cím:  Sperativum tabellák
Dátum(ok):  1820–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.03. Kiliti uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.
Cím:  Kiliti uradalom iratai
Dátum(ok):  1667–1856
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,37 ifm

A fond állagai:

VÉL IV.03.a. Tisztiszék iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.a.
Cím:  Tisztiszék iratai
Dátum(ok):  1812–1856
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.03.a.01. Tisztiszéki iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.a.01.
Cím:  Tisztiszéki iratok
Dátum(ok):  1835–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A tisztiszék előtt folytatott perek szálas iratanyaga.

VÉL IV.03.a.02. Tisztiszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.a.02.
Cím:  Tisztiszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

A tisztiszék előtt folytatott perek kötetes iratanyaga.

VÉL IV.03.b. Tiszttartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.b.
Cím:  Tiszttartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1792–1829
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.03.b.01. Protocolla assignationalia

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.b.01.
Cím:  Protocolla assignationalia
Dátum(ok):  1792–1829
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm
Raktári egység száma:  6 kötet

VÉL IV.03.c. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.c.
Cím:  Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1792–1846
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.03.c.01. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.c.01.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  1792–1796
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL IV.03.c.02. Manualia aeris parati

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.c.02.
Cím:  Manualia aeris parati
Dátum(ok):  1797–1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VÉL IV.03.c.03. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.c.03.
Cím:  Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1838–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL IV.03.d. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.
Cím:  Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1667–1856
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,58 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.03.d.01. Falusi bírák számadásai

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.01.
Cím:  Falusi bírák számadásai
Dátum(ok):  1776–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,84 ifm
Raktári egység száma:  9 doboz

VÉL IV.03.d.02. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.02.
Cím:  Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1667–1823
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,73 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz

VÉL IV.03.d.03. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.03.
Cím:  Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1783–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,78 ifm
Raktári egység száma:  9 doboz

VÉL IV.03.d.04. Incolatusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.04.
Cím: Incolatusok
Dátum(ok):  1837–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.03.d.05. Contractusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.05.
Cím:  Contractusok
Dátum(ok):  1698–1844
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL IV.03.d.06. Templomszámadások

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.06.
Cím:  Templomszámadások
Dátum(ok):  1834–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VÉL IV.02.e.06-tal együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.03.d.07. Árvaszámadások

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.07.
Cím:  Árvaszámadások
Dátum(ok):  1822–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VÉL IV.02.e.07-tel együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.03.d.08. Sperativum tabellák

Teljes jelzet:  VÉL IV.03.d.08.
Cím:  Sperativum tabellák
Dátum(ok):  1820–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VÉL IV.02.e.08-cal együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.04. Merenyei uradalom iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.
Cím:  Merenyei uradalom iratai
Dátum(ok):  1729–1852
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm

A fond állagai:

VÉL IV.04.a. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.a.
Cím: Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1804
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.04.a.01. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.a.01.
Cím: Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VÉL IV.04.b. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.b.
Cím: Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1729–1852
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm

Az állag sorozatai:

VÉL IV.04.b.01. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.b.01.
Cím: Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1729–1814
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,26 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL IV.04.b.02. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.b.02.
Cím: Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1781–1852
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL IV.04.b.03. Incolatusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.b.03.
Cím: Incolatusok
Dátum(ok):  1840–1842
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IV.04.b.04. Contractusok

Teljes jelzet:  VÉL IV.04.b.04.
Cím: Contractusok
Dátum(ok):  1787–1840
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL V. Espereskerületi levéltárak

Teljes jelzet:  VÉL V.
Cím:  Espereskerületi levéltárak
Leírási szintek:  fondcsoport

Az egyházi közigazgatás középső, az egyházmegye és a plébániák közötti szintjét jelentő esperesi kerületek esetében a mindenkori főpásztor rendelkezik arról, hogy melyik plébános töltse be éppen az esperesi hivatalt, így az egyházmegye legújabb kori történelmében nem alakultak ki állandó espereskerületi központok. Mivel egy-egy esperesés plébánosváltás kapcsán éppen a plébánia életéhez szorosan nem kapcsolódó esperesi hivatal iratai estek szinte legelőször áldozatául a selejtezésnek, ezért az espereskerületi levéltárak fennmaradása teljesen esetleges. Ennek megfelelően tehát általában a plébániai levéltárakból választhatók le az espereskerületi levéltárak. A 18. század közepéről a kaposvári, a 19. század elejéről az igali kerület jegyzőkönyvei (1804–1870, VÉL V.6.) számítanak értékes dokumentumnak, illetve a csóti (19. sz–1991, VÉL V.4.) és monostorapáti kerület (1903–1978, VÉL V.8.) fennmaradt levéltár-töredékei terjedelmesebbek még.

A fondcsoport fondjai:

VÉL V.01. Főesperesi számadások

Teljes jelzet:  VÉL V.01.
Cím:  Főesperesi számadások
Dátum(ok):  1959–1967
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm

VÉL V.02. Bakonyszombathelyi kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.02.
Cím:  Bakonyszombathelyi kerület iratai
Dátum(ok):  1824–1950
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

VÉL V.03. Balatonfüredi kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.03.
Cím:  Balatonfüredi kerület iratai
Dátum(ok):  1813–1989
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

VÉL V.04. Csóti kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.04.
Cím:  Csóti kerület iratai
Dátum(ok):  19. sz. –1991
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm

VÉL V.05. Devecseri kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.05.
Cím:  Devecseri kerület iratai
Dátum(ok):  1899–1989
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm

VÉL V.06. Igali kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.06.
Cím:  Igali kerület iratai
Dátum(ok):  1804–1870
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

VÉL V.07. Kaposvári kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.07.
Cím:  Kaposvári kerület iratai
Dátum(ok):  1745–1860
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

VÉL V.08. Monostorapáti kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.08.
Cím:  Monostorapáti kerület iratai
Dátum(ok):  1903–1978
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm

VÉL V.09. Nyárádi kerület irata

Teljes jelzet:  VÉL V.09.
Cím:  Nyárádi kerület iratai
Dátum(ok):  1951–1959
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

VÉL V.10. Pápai kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.10.
Cím:  Pápai kerület iratai
Dátum(ok):  1833–1988
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

VÉL V.11. Sümegi kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.11.
Cím:  Sümegi kerület iratai
Dátum(ok):  1909–1977
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm

VÉL V.12. Tapolcai kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.12.
Cím:  Tapolcai kerület iratai
Dátum(ok):  1981–1989
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

VÉL V.13. Veszprémi kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.13.
Cím:  Veszprémi kerület iratai
Dátum(ok):  1833–1965
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

VÉL V.14. Palotai kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.14.
Cím:  Palotai kerület iratai
Dátum(ok):  1946–1982
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm

VÉL V.15. Városlődi kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.15.
Cím:  Városlődi kerület iratai
Dátum(ok):  1903–1935
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

VÉL V.16. Cseszneki kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.16.
Cím:  Cseszneki kerület iratai
Dátum(ok):  1833–1891
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

VÉL V.17. Zirci kerület iratai

Teljes jelzet:  VÉL V.17.
Cím:  Zirci kerület iratai
Dátum(ok):  1994–1996
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,005 ifm

VÉL VI. Plébániai levéltárak

Teljes jelzet:  VÉL VI.
Cím:  Plébániai levéltárak
Leírási szintek:  fondcsoport

Az egyes plébániai fondok eltérő terjedelműek és tartalmúak. Nagyobb iratmennyiség azokról a plébániákról érkezett, ahol az utóbbi években a levéltárosok személyes megkeresésére a plébánosok (letétként) átadták a gondjaikra bízott egyházközségek levéltárát. A folyamat a 2000-es évek első évtizedében kezdődött meg elsősorban a paphiány miatt és a veszélyeztetett plébániai levéltárak megőrzése érdekében. A beszállítások kapcsán így létrehozott két fondcsoport folyamatosan bővül, jelenleg néhány esperesi kerületi levéltár töredéke (lásd fentebb), illetve közel nyolcvan egyházközségi levéltár megmaradt, zömmel 20. századi iratanyaga került a veszprémi egyházmegye plébániáinak levéltárába.

Számbelileg ugyan ezeknél több településről, de fondonként kisebb terjedelmű iratanyag érkezett be intézményünkbe az 1990-es évek végén egy másik úton. Érseki felhívásra ugyanis néhány tucat plébánia a levéltárba adta legrégebbi, 18. századi, esetenként pedig ezek folytatásait alkotó 19. századi anyakönyveit. Sok plébániai levéltár esetében csak ezek a kötetek találhatóak levéltárunkban.

A jelenleg levéltárunkban őrzött plébániai levéltárak közül az őrzött iratanyag mennyisége és kora alapján a felsőörsi plébánia (és prépostság) részben a 16. századtól fennmaradt iratai (1542–1995, VÉL VI.47.), illetve a korábbi egyetlen veszprémi, a Szent Mihály plébánia (1703–1992, VÉL VI.157.) dokumentumai számítanak különösen értékesnek.

Az egyes fondok sorszámozása az egyházmegye területén jelenleg működő 180 plébánia ábécérendjét követi, 200-zal kezdődően pedig az 1993 előtt az egyházmegye területén működő, ma már más egyházmegyéhez tartozó plébániai levéltárakat vettük fel. Fondjegyzékünkben csak azokat a plébániai levéltárakat tüntettük fel, amelyek iratanyaga részben vagy egészben levéltárunkban található.

Az egyes plébániák meglátogatásának rendjéről a levéltárosok szakmai szempontokat figyelembe véve (őrzött iratanyag jellege, veszélyeztetettség mértéke) döntenek. A letétként kezelt plébániai levéltárak nyilvános magánlevéltárnak, a plébániákon találhatóak magánlevéltárnak minősülnek. Utóbbiak kutatási lehetőségéről a személyes megkeresés előtt érdemes mindenképpen előzetesen informálódni az illetékes plébánián.

VÉL VI. Ácsteszér – Borzavár

Levéltárunkban őrzött plébániai levéltárak: Ácsteszér – Borzavár

VÉL VI.001. Ácsteszéri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.001.
Cím:  Ácsteszéri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1777–1986
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,69 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.007. Ajkarendeki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.007.
Cím:  Ajkarendeki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1824–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,97 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.008. (Ajkarendek–)Bakonygyepesi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.008.
Cím:  Bakonygyepesi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1772–2012
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,43 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.009. Akai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.009.
Cím:  Akai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1788–19932
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.010. Alsóörsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.010.
Cím:  Alsóörsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1824–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.011 Alsópáhoki r. k. plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.011.
Cím:  Alsópáhoki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1722–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,75 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.012. Aszófői római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.012.
Cím:  Aszófői r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1903–1995
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,70 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.014. Badacsonytördemici római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.014.
Cím:  Badacsonytördemici r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1747–1841
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.016. Bakonygyiróti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.016.
Cím:  Bakonygyiróti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1722–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,00 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.017. Bakonyjákói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.017.
Cím:  Bakonyjákói r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1781–1852
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.018. Bakonykoppányi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.018.
Cím:  Bakonykoppányi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1741–2001
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,15 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.020. Bakonyoszlopi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.020.
Cím:  Bakonyoszlopi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1726–1835
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.021. Bakonyszentlászlói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.021.
Cím:  Bakonyszentlászlói r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1790–1998
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.022. Bakonyszombathelyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.022.
Cím:  Bakonyszombathelyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1750–2003
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,62 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.023. Bakonyszücsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.023.
Cím:  Bakonyszücsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1772–2000
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.024. Balatonakali római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.024.
Cím:  Balatonakali r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1909–1994
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,26 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.026. Balatoncsicsói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.026.
Cím:  Balatoncsicsói r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1775–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,61 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.029. Balatonfűzfői római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.029.
Cím:  Balatonfűzfő r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1938–1954
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm

Az iratok a litéri rk. népiskolára vonatkoznak.

Lajstrom

 

VÉL VI.031. Balatonkenesei római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.031.
Cím:  Balatonkenesei r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1773–1835
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.034. Bezerédi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.034.
Cím:  Bezerédi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1788–1994
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,65 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.035. Borzavári római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.035.
Cím:  Borzavári r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1896–1922
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI. Csabrendek – Külsővat

Levéltárunkban őrzött plébániai levéltárak: Csabrendek – Külsővat

VÉL VI.037. Csabrendeki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.037.
Cím:  Csabrendeki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1728–1999
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,45 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.039. Csatári római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.039.
Cím:  Csatári r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1832–1985
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,13 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.040. Csatkai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.040.
Cím:  Csatkai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1921–1953
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.042. Csóti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.042.
Cím:  Csóti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1779–1997
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,14 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.043. Dabronyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.043.
Cím:  Dabronyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1788–1979
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,28 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.044. Dákai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.044.
Cím:  Dákai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1950
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,001 ifm

VÉL VI.045. Devecseri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.045.
Cím:  Devecseri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1732–1965
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,43 ifm

Lajstrom

VÉL VI.046. Dióskáli római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.046.
Cím:  Dióskáli r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1788–1915
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,22 ifm

Lajstrom

VÉL VI.047. Felsőörsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.047.
Cím:  Felsőörsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1542–1995
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  4,14 ifm

Lajstrom

VÉL VI.048. Felsőrajki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.048.
Cím:  Felsőrajki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1984
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,001 ifm

VÉL VI.049. Gannai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.049.
Cím:  Gannai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1771–1904
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.051. Gógánfai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.051.
Cím:  Gógánfai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1779–2009
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,27 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.054. Hahóti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.054.
Cím:  Hahóti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1734–1816
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.055. Hajmáskéri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.055.
Cím:  Hajmáskéri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1747–1907
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,21 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.056. Halimbai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.056.
Cím:  Halimbai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1975–1977
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.060. Hévízi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.060.
Cím:  Hévízi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1967–1972
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.061. Hidegkúti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.061.
Cím:  Hidegkúti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1764–1877
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.063. Iszkázi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.063.
Cím:  Iszkázi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1720–2003
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,54 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.064. Jásdi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.064.
Cím:  Jásdi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1828–1984
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,41 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.066. Káptalantóti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.066.
Cím:  Káptalantóti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1780–2011
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,21 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.070. Kertai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.070.
Cím:  Kertai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1939–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.073. Kisgörbői római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.073.
Cím:  Kisgörbői r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1789–1858
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm

Lajstrom

VÉL VI.074. Kislődi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.074.
Cím:  Kislődir. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1752–2000
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,30 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.078. Külsővati római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.078.
Cím:  Külsővati r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1734–1765
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI. Lovászpatona – Pókaszepetk

Levéltárunkban őrzött plébániai levéltárak: Lovászpatona – Pókaszepetk

VÉL VI.081. Lovászpatonai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.081.
Cím:  Lovászpatonai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1805–1918
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.082. Magyarpolányi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.082.
Cím:  Magyarpolányi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1760–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,69 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.084. Márkói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.084.
Cím:  Márkóir. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1743–1994
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.085. Mezőlaki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.085.
Cím:  Mezőlaki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1945–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.086. Mihályfai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.086.
Cím:  Mihályfai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1789–1947
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,145 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.087. Monostorapáti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.087.
Cím:  Monostorapáti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1691–1975
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,43 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.091. Nagykapornaki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.091.
Cím:  Nagykapornaki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1736–1995
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,42 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.092. Nagyteveli római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.092.
Cím:  Nagyteveli r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1717–1814
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.093. Nagyvázsonyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.093.
Cím:  Nagyvázsonyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1727–1999
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,19 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.095. Nemesbüki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.095.
Cím:  Nemesbüki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1817–1987
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,60 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.096. Nemesgulácsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.096.
Cím:  Nemesgulácsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1908–1981
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.097. Nemesrádói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.081.
Cím:  Nemesrádói r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1792–2000
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.098. Nemesvámosi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.098.
Cím:  Nemesvámosi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1774–1850
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.100. Nemesszalóki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.100.
Cím:  Nemesszalóki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1946–1978
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.101. Noszlopi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.101.
Cím:  Noszlopi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1767–2006
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,20 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.102. Nyárádi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.102.
Cím:  Nyárádi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1753–1968
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.103. Nyirádi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.103.
Cím:  Nyirádi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1959–1975
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.107. Ösküi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.107.
Cím:  Ösküi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1752–1999
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,62 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.111. Pápa I. (Szent István) római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.111.
Cím:  Pápa I. (Szent István) r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1638–1922
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,38 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.115. Pápakovácsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.115.
Cím:  Pápakovácsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1749–1832
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.115. Pápakovácsi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.115.
Cím:  Pápakovácsi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1749–1832
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.117. Pápateszéri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.117.
Cím:  Pápateszéri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1743–1997
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,57 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.119. Pétfürdői római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.119.
Cím:  Pétfürdői r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1747–1907
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,025 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.120. Pókaszepetki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.120.
Cím:  Pókaszepetki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1855–1880
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI. Réde – Zirc

Levéltárunkban őrzött plébániai levéltárak: Réde – Zirc

VÉL VI.123. Rédei római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.123.
Cím:  Rédei r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1922–1964
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.125. Rezi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.125.
Cím:  Rezi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1789–1991
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,60 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.126. Romándi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.126.
Cím:  Romándi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1817–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,57 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.127. Salföldi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.127.
Cím:  Salföldi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1957
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.128. Sármelléki római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.128.
Cím:  Sármelléki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1752–1845
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.129. Somlószőlősi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.129.
Cím:  Somlószőlősi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1786–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.130. Somlóvásárhelyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.130.
Cím:  Somlóvásárhelyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1703–1988
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,16 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.131. Súri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.131.
Cím:  Súri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1739–2006
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,90 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.132. Sümegi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.132.
Cím:  Sümegi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1717–1977
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.133. Sümegcsehi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.133.
Cím:  Sümegcsehi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1748–2000
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,72 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.135. Szentbékkállai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.135.
Cím:  Szentbékkállai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1748–1911
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,375 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.136. Szentgáli római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.136.
Cím:  Szentgáli r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1626–1999
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,54 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.137. Szentgyörgyvári római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.137.
Cím:  Szentgyörgyvári r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1758–1827
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.138. Szentpéterúri római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.138.
Cím:  Szentpéterúri r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1756–1957
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,42 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.139. Szentkirályszabadjai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.139.
Cím:  Szentkirályszabadjai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1808–1981
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.140. Taliándörögdi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.140.
Cím:  Taliándörögdi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1762–1973
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.141. Tapolcai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.141.
Cím:  Tapolcai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1725–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,62 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.143. Tési római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.143.
Cím:  Tési r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1778–1968
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.145. Tótvázsonyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.145.
Cím:  Tótvázsonyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1630–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,30 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.146. Türjei római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.146.
Cím:  Türjei r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1729–1854
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,14 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.147. Tüskevári római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.145.
Cím:  Tüskevári r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1985
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.148. Ugodi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.148.
Cím:  Ugodi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1726–2002
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,60 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.149. Ukki római katolikus plébánia levéltára

Teljes jelzet:  VFL VI.149.
Cím:  Ukki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1903–1987
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm

Lajstrom

VÉL VI.151. Vanyolai római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.151.
Cím:  Vanyolai r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1799–1982
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.155. Vaszari római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.155.
Cím:  Vaszari r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1915–1948
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.156. Vászolyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.156.
Cím:  Vászolyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1789–1994
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,84 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.157. Veszprém I. (Szent Mihály) római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.157.
Cím:  Veszprém I. (Szent Mihály) r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1703–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,61 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.162. Veszprém–gyulafirátóti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.162.
Cím:  Veszprém–gyulafirátóti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1719–1997
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,63 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.163. Vigántpetendi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.163.
Cím:  Vigántpetendi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1751–1983
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.164. Vörösberényi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.164.
Cím:  Vörösberényi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1749–2006
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,21 ifm

Lajstrom

VÉL VI.165. Vöröstói római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.165.
Cím:  Vöröstói r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1734–1993
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,57 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.166. Zalaapáti római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.166.
Cím:  Zalaapáti r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1742–1913
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.168. Zalacsányi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.168.
Cím:  Zalacsányi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1807–1958
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.169. Zalagyömörői római katolikus plébánia levéltára

Teljes jelzet:  VFL VI.149.
Cím:  Ukki r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1903–1987
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm

Lajstrom

VÉL VI.180. Zirci római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.180.
Cím:  Zirci r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1720–1940
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI. Egyéb plébániai levéltárak

Levéltárunkban található, 1993 előtt a veszprémi egyházmegye területén működő, ma már más egyházmegyéhez tartozó plébániai levéltárak:

VÉL VI.200. Göllei római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.200.
Cím:  Göllei r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1756–1866
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm

VÉL VI.201. Kéthelyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.201.
Cím:  Kéthelyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1977–1982
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.202. Homokkomáromi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.202.
Cím:  Homokkomáromi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1938–1970
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm

Lajstrom

 

VÉL VI.203. Kőröshegyi római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VÉL VI.203.
Cím:  Kőröshegyi r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1877–1975
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm

Lajstrom

 

VFL VI.204. Taszári római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VFL VI.204.
Cím:  Taszári r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1930
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,005 ifm

VFL VI.205. Kötcsei római katolikus plébánia iratai

Teljes jelzet:  VFL VI.205.
Cím:  Kötcsei r. k. plébánia iratai
Dátum(ok):  1947–1971
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,004 ifm

Lajstrom

VÉL VII. Intézmények levéltárai (1950 után)

Teljes jelzet:  HU VÉL VII
Cím:  Intézmények levéltárai (1950 után)
Leírási szintek:  fondcsoport

Az egyházmegyei fenntartású közcélú, oktatási, kulturális és szociális intézmények „levéltárérett” iratait őrzi a fondcsoport. Ez az újonnan létrehozott egység a későbbiekben reményeink szerint tovább fog gyarapodni az intézmények, így például az óvodák, általános és középiskolák, szociális otthonok stb. iratainak levéltárunkba kerülésével.

A fondcsoport fondjai:

VÉL VII.01. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.01.
Cím:  Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratai
Dátum(ok):  1972–2012
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,31 ifm

VÉL VII.02. Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.02.
Cím:  Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény  iratai
Dátum(ok):  1963–1989
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,40 ifm

VÉL VII.03. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.03.
Cím:  Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola  iratai
Dátum(ok):  1992–1996
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm

VÉL VII.04. Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.04.
Cím:  Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa iratai
Dátum(ok):  1992–2004
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  4,76 ifm

VÉL VII.05. Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, Zalaszentlászló iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.05.
Cím:  Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, Zalaszentlászló iratai
Dátum(ok):  1991–2008
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  4,46 ifm

VÉL VII.06. Padányi Biró Márton Katolikus Gyakorlóiskola, Veszprém iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.06.
Cím:  Padányi Biró Márton Katolikus Gyakorlóiskola, Veszprém iratai
Dátum(ok):  1996–2011
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm

VÉL VII.07. Szent Lukács Idősek Otthona, Hévíz iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.07.
Cím:  Szent Lukács Idősek Otthona, Hévíz iratai
Dátum(ok):  2002–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm

VÉL VII.08. Veszprém Főegyházmegyei Karitász iratai

Teljes jelzet:  VÉL VII.08.
Cím:  Veszprém Főegyházmegyei Karitász iratai
Dátum(ok):  2004–2010
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,98 ifm

VÉL VIII. Hagyatékok

Teljes jelzet:  HU VÉL VIII
Cím:  VIII – Hagyatékok
Leírási szintek:  fondcsoport

Folyamatosan bővül a papi személyi hagyatékok fondcsoportja. Ez elsősorban azon egyházi személyek irathagyatékait tartalmazza, akik örökösükként egyházmegyéjüket vagy kifejezetten annak levéltárát tették meg. Szintén sok személyes vonatkozású irat kerül be a plébániai levéltárak átvétele kapcsán is. Megjegyzendő, hogy utóbbi esetekben a személyes és hivatali ügyek sokszor nem választhatók el egymástól.

A fondcsoporton belüli sorrendet az egyes személyek halálozási dátuma alapján állapítottuk meg. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a későbbiekben gondot jelenthet akkor, ha például plébániai levéltárakból korábban elhunyt személyek irat-hagyatéka is levéltárunkba kerül. Az iratok évkörét szögletes zárójellel abban az estben jelöltük, ha a hagyaték még feldolgozatlan. A zárójelben szereplő évszám ilyenkor a hagyaték birtokosának születési és halálozási évszámát jelöli.

A kutatók érdeklődésére elsősorban Pfeiffer János későbbi nagyprépostnak a veszprémi egyházmegyére vonatkozó óriási jegyzetanyaga tarthat számot (VÉL VIII.31.), de a kutatók gyakran forgatják a történeti érdeklődéséről ismert papok, így Gutheil Jenő (VÉL VIII.20.), Horváth József (VÉL VIII.34.), Körmendy József (VÉL VIII.56.), Lukcsics József (VÉL VIII.37.) és Molnár István (VÉL VIII.30.) irathagyatékát is. Az egyházmegye főpásztorai közül főként Hornig Károly (püspök 1888–1917, VÉL VIII.7.), Rott Nándor (1917–1939, VÉL VIII.11.), Mindszenty József (1944–1945, VÉL VIII.25.) és Badalik Bertalan (1949–1965, VÉL VIII.21.) hagyatéka vár feldolgozásra.

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy az egyes anyagok kutatása személyiségi jogokat sérthet, ezért kérjük, hogy minden esetben előzetesen tájékozódjon a levéltárosoknál a kutatási lehetőségekről!

VÉL VIII.01–25.

Levéltárunkban őrzött hagyatékok: VÉL VIII.1. – VÉL VIII.25.

VÉL VIII.01. Bogcha Ferenc (–1874) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.01.
Cím:  Bogcha Ferenc hagyatéka
Dátum(ok):  1851–1915
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.02. Bezerédj Miklós (–1885) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.02.
Cím:  Bezerédj Miklós hagyatéka
Dátum(ok):  1793–1952
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.03. Véghely Dezső civil (–1897) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.03.
Cím:  Véghely Dezső  hagyatéka
Dátum(ok):  1840–1897
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.04. Lukácsék János (–1898) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.04.
Cím:  Lukácsék János hagyatéka
Dátum(ok):  1850–1898
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.05. Vizey Klára irgalmas nővér hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.05.
Cím:  Vizey Klára hagyatéka
Dátum(ok):  19–20. sz.
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.06. Nemes Antal (–1912) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.06.
Cím:  Nemes Antal hagyatéka
Dátum(ok):  1850–1912
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.07. Hornig Károly (–1917) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.07.
Cím:  Hornig Károly hagyatéka
Dátum(ok):  1840–1917
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL VIII.08. Fábián János (–1928) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.08.
Cím:  Fábián János hagyatéka
Dátum(ok):  1878–1886
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.09. Csiszárik János (–1936) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.09.
Cím:  Csiszárik János hagyatéka
Dátum(ok):  1860–1936
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,80 ifm
Raktári egység száma:  12 doboz

VÉL VIII.10. Lukcsics József (–1937) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.10.
Cím:  Lukcsics József hagyatéka
Dátum(ok):  1875–1937
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,31 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.11. Rott Nándor (–1939) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.11.
Cím:  Rott Nándor hagyatéka
Dátum(ok):  1869–1939
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,32 ifm
Raktári egység száma:  11 doboz

VÉL VIII.12. Tóth Tihamér (–1939) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.12.
Cím:  Tóth Tihamér hagyatéka
Dátum(ok):  1889–1939
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.13. Káuzli Dezső (–1942) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.13.
Cím:  Káuzli Dezső hagyatéka
Dátum(ok):  1855–1942
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.14. Simon György (–1945) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.14.
Cím:  Simon György hagyatéka
Dátum(ok):  1906–1945
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.15. Angeli Márton civil hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.15.
Cím:  Angeli Mártonhagyatéka
Dátum(ok):  1933–1945
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.16. Bánáss László (–1949) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.16.
Cím:  Bánáss László hagyatéka
Dátum(ok):  1946–1949
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,26 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.17. Babics Endre (–1955) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.17.
Cím:  Babics Endre hagyatéka
Dátum(ok):  1894–1955
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.18. Czapik Gyula (–1956) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.18.
Cím:  Czapik Gyula hagyatéka
Dátum(ok):  1943
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.19. Fekete Márton civil (–1958) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.19.
Cím:  Fekete Márton hagyatéka
Dátum(ok):  1890–1945
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.20. Gutheil Jenő (–1963) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.20.
Cím:  Gutheil Jenő hagyatéka
Dátum(ok):  1760–2009
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,80 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VÉL VIII.21. Badalik Sándor Bertalan (–1965) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.21.
Cím:  Badalik Sándor Bertalan hagyatéka
Dátum(ok):  1890–1965
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  2,00 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz

VÉL VIII.22. Hoss József (–1969) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.22.
Cím:  Hoss József hagyatéka
Dátum(ok):  1931–1969
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,41 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.23. Kis Jenő György (–1969) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.23.
Cím:  Kis Jenő György hagyatéka
Dátum(ok):  1888–1969
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.24. Doroszlay István (–1973) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.24.
Cím:  Doroszlay István hagyatéka
Dátum(ok):  1950–1972
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.25. Mindszenty József (–1975) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.25.
Cím:  Mindszenty József hagyatéka
Dátum(ok):  1910–1945
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.26–50.

Levéltárunkban őrzött hagyatékok: VÉL VIII.26. – VÉL VIII.50.

VÉL VIII.26. Beöthy István (–1979) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.26.
Cím:  Beöthy István hagyatéka
Dátum(ok):  1929–1970
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.27. Langmár Lipót (–1979) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.27.
Cím:  Langmár Lipót hagyatéka
Dátum(ok):  1895–1979
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VÉL VIII.28. Balogh József (–1980) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.28.
Cím:  Balogh József hagyatéka
Dátum(ok):  1911–1980
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.29. Horváth Cirill (–1982) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.29.
Cím:  Horváth Cirill hagyatéka
Dátum(ok):  1951–1972
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.30. Molnár István (–1983) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.30.
Cím:  Molnár István hagyatéka
Dátum(ok):  1906–1983
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,70 ifm
Raktári egység száma:  37 doboz

VÉL VIII.31. Pfeiffer János (–1983) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.31.
Cím:  Pfeiffer János hagyatéka
Dátum(ok):  1897–1983
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  10,70 ifm
Raktári egység száma:  57 doboz

VÉL VIII.32. Schwartz Róbert (–1985) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.32.
Cím:  Schwartz Róbert, megyesi hagyatéka
Dátum(ok):  1897–1985
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.33. Mózner László (–1985) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.33.
Cím:  Mózner László hagyatéka
Dátum(ok):  1905–1983
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.34. Horváth József (–1985) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.34.
Cím:  Horváth József hagyatéka
Dátum(ok):  1927–1986
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,73 ifm
Raktári egység száma:  12 doboz

VÉL VIII.35. Klempa Sándor Károly (–1985) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.35.
Cím:  Klempa Sándor Károly hagyatéka
Dátum(ok):  1898–1985
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,00 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VÉL VIII.36. Lékai László (–1986) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.36.
Cím:  Lékai László hagyatéka
Dátum(ok):  1986–2002
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.37. Nagy Jenő (–1986?) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.37.
Cím:  Horbig Károly hagyatéka
Dátum(ok):
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.38. Kádár László (–1986) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.38.
Cím:  Kádár László hagyatéka
Dátum(ok):  1927–1986
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.39. Egyed Lajos (–1987) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.39.
Cím:  Egyed Lajos hagyatéka
Dátum(ok):  1906–1987
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.40. Zoltványi László (–1988) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.40.
Cím:  Zoltványi László hagyatéka
Dátum(ok):  1900–1988
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.41. Angyal Vendel (–1988) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.41.
Cím:  Angyal Vendel hagyatéka
Dátum(ok):  1915–1988
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL VIII.42. Vörös József (–1989) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.42.
Cím:  Vörös József hagyatéka
Dátum(ok):  1919–1989
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,80 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz

VÉL VIII.43. Szalay Miklós (–1990) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.43.
Cím:  Szalay Miklós hagyatéka
Dátum(ok):  1994–1991
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.44. Sallai László (–1990) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.44.
Cím:  Sallai László hagyatéka
Dátum(ok):  1905–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.45. Nagy János Anicét (–1990) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.45.
Cím:  Nagy János Anicét hagyatéka
Dátum(ok):  1940–1980
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.46. Weisz György (–1991) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.46.
Cím:  Weisz György hagyatéka
Dátum(ok):  1913–19991
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,90 ifm
Raktári egység száma:  9 doboz

VÉL VIII.47. Horváth József Berárd (–1992) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.47.
Cím:  Horváth József Berárd hagyatéka
Dátum(ok):  1913–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.48. Hegyi János (–1993) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.48.
Cím:  Hegyi János hagyatéka
Dátum(ok):  1927–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.49. Csoma János (–1996) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.49.
Cím:  Csoma János hagyatéka
Dátum(ok):  1965–2006
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VÉL VIII.50. Tóth László (–1997) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.50.
Cím:  Tóth László hagyatéka
Dátum(ok):  1944–1993
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.51–

Levéltárunkban őrzött hagyatékok: VÉL VIII.51. –

VÉL VIII.51. Huchthausen Lajos (–1998) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.51.
Cím:  Huchthausen Lajos hagyatéka
Dátum(ok):  1900–2009
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.52. Burucs László (–1999) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.52.
Cím:  Burucs László hagyatéka
Dátum(ok):  1905–1990
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.53. Nemes Antal, ifj. (–2002) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.53.
Cím:  Nemes Antal, ifj. hagyatéka
Dátum(ok):  1912–2002
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.54. Oross István (–2002) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.54.
Cím:  Oross István hagyatéka
Dátum(ok):  1912–2002
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.55. Rajczi Pál (–2004) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.55.
Cím:  Rajczi Pál hagyatéka
Dátum(ok):  1926–2004
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,67 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VÉL VIII.56. Körmendy József (–2005) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.56.
Cím:  Körmendy József hagyatéka
Dátum(ok):  1911–2005
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,73 ifm
Raktári egység száma:  15 doboz

VÉL VIII.57. Markója László (–2007) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.57.
Cím:  Markója László hagyatéka
Dátum(ok):  1924–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  1,00 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL VIII.58. Szabó Kornél (–2007) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.58.
Cím:  Szabó Kornél hagyatéka
Dátum(ok):  1944–2003
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.59. Mátrai Brúnó (–2007) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.59.
Cím:  Mátrai Brúnó hagyatéka
Dátum(ok):  1956–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.60. Tóth Gyula (–2009) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.60.
Cím:  Tóth Gyula hagyatéka
Dátum(ok):  1965–2003
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,44 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VÉL VIII.61. Pipics István (–2013) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.61.
Cím:  Pipics István hagyatéka
Dátum(ok):  1925–2013
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,36 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VÉL VIII.62. Földvári Imre (–2015)

Teljes jelzet:  VÉL VIII.62.
Cím:  Földvári Imre hagyatéka
Dátum(ok):  1940–1994
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.63. Serényi István (–2015) hagyatéka

VÉL VIII.64. Rozmán Alajos (–1967) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.64.
Cím:  Rozmán Alajos hagyatéka
Dátum(ok):  2002
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL VIII.65. Kögl Lénárd (–2004) hagyatéka

Teljes jelzet:  VÉL VIII.65.
Cím:  Kögl Lénárd hagyatéka
Dátum(ok):  1952–1966
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX. Gyűjtemények

Teljes jelzet:  HU VÉL IX
Cím:  IX – Gyűjtemények
Leírási szintek:  fondcsoport

A Gyűjtemények közé a más fondokból kiemelt – pl. a térképek – vagy kikerült és nem reponálható sorozatok – pl. pecsétek, pecsétnyomók -, illetve a tematikus gyűjtemények tartoznak. Itt találhatóak meg továbbá a levéltárban található reprodukciók, hang- és fényképgyűjtemények, illetve a korábbi, ma már nem használt levéltári segédletek. A fondcsoportban kapott helyet tehát a levéltár 165 darab térképe, köztük 65 darab 18–19. századi kéziratos birtoktérképpel (VÉL IX.7.). Itt találhatók továbbá az intézményünkben letétként elhelyezett dokumentumok, például Dr. Kahler Frigyes kutatási jegyzetei, valamint a 19. század végétől külön gyűjtött, elsősorban egyházi személyekre vonatkozó gyászjelentések (1896–2014, VÉL IX.2.), a papi személyi lapok (1946–, VÉL IX.8.), és az egyházmegyéből származó kutatók vatikáni forrásfeltárása során készíttetett mikrofilmek. Ugyancsak ebbe az egységbe soroltuk viszontagságos történetű kézirattárunkat (VÉL IX.9.), amely a 17. század végétől őriz teológiai jegyzeteket, szentbeszédvázlatokat, vagy éppen történeti feldolgozásokat, asztalfiókban maradt költeményeket, valamint a levéltár anyagából merítő szakdolgozatokat, disszertációkat.

A fondcsoport fondjai:

VÉL IX.01. Címerek, pecsétek, bélyegzők

Teljes jelzet:  VÉL IX.01.
Cím:  Címerek, pecsétek, bélyegzők
Dátum(ok):
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:

VÉL IX.02. Nyomtatványok, gyászjelentések

Teljes jelzet:  VÉL IX.02.
Cím:  Nyomtatványok, gyászjelentések
Dátum(ok):  1896–2015
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX.03. Reprodukciók, fényképek

Teljes jelzet:  VÉL IX.03.
Cím:  Reprodukciók, fényképek
Dátum(ok):
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:

VÉL IX.04. Hangfelvételek, mozgóképek

Teljes jelzet:  VÉL I4.02.
Cím:  Hangfelvételek, mozgóképek
Dátum(ok):  1948–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:

A fond állagai:

VÉL IX.04.a. VHS

Teljes jelzet:  VÉL IX.04.a.
Cím:  VHS
Dátum(ok):  1991–1996
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  9 db

VÉL IX.04.b. CD-ROM

Teljes jelzet:  VÉL IX.04.b.
Cím:  CD-ROM
Dátum(ok):  1995–2007
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5 db

VÉL IX.04.c. DVD

Teljes jelzet:  VÉL IX.04.c.
Cím:  DVD
Dátum(ok):  1948–2007
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  4 db

VÉL IX.04.d. MC

Teljes jelzet:  VÉL IX.04.d.
Cím:  MC
Dátum(ok):  2000
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1 db

VÉL IX.04.e. Forgatókönyvek

Teljes jelzet:  VÉL IX.04.e.
Cím:  Forgatókönyvek
Dátum(ok):  1982–1991
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm

VÉL IX.05. Levéltári adattárak

Teljes jelzet:  VÉL IX.05.
Cím:  Levéltári adattárak
Dátum(ok):  1750–1835
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VÉL IX.06. Letétek

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.
Cím:  Letétek
Dátum(ok):  1699–2010
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  19,72 ifm

A fond állagai:

VÉL IX.06.a. Esterházy-letét

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.a.
Cím:  Esterházy-letét
Dátum(ok):  1699–1986
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX.06.b. Kahler Frigyes letétje

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.b.
Cím: Kahler Frigyes letétje
Dátum(ok):  1844–2010
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  18,84 ifm
Raktári egység száma:  157 doboz

VÉL IX.06.c. Kredics László letétje

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.c.
Cím:  Kredics László letétje
Dátum(ok):  1950–1977
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX.06.d. Márfi Gyula letétje

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.d.
Cím:  Márfi Gyula letétje
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX.06.e. Szendi József letétje

Teljes jelzet:  VÉL IX.06.e.
Cím:  Szendi József letétje
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,77 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz

VÉL IX.07. Térképek

Teljes jelzet:  VÉL IX.07.
Cím:  Térképek
Dátum(ok):  1757–2015
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  166 db

A fond állagai:

VÉL IX.07.a. Püspöki térképek

Teljes jelzet:  VÉL IX.07.a.
Cím:  Püspöki térképek
Dátum(ok):  1779–2015
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  94 db

VÉL IX.07.b. Káptalani térképek

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.b.
Cím:  Káptalani térképek
Dátum(ok):  1757–1893
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  72 db

VÉL IX.08. Papi személyi lapok

Teljes jelzet:  VÉL IX.08.
Cím:  Papi személyi lapok
Dátum(ok):  1960–
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,95 ifm

A fond sorozatai:

VÉL IX.08.a. I. sorozat

Teljes jelzet:  VÉL IX.08.a.
Cím:  I. sorozat
Dátum(ok):  20. sz. második fele
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,70 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz

VÉL IX.08.b. II. sorozat

Teljes jelzet:  VÉL IX.08.b.
Cím:  II. sorozat
Dátum(ok):  1960–1984
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,25ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VÉL IX.09. Kézirattár

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.
Cím:  Kézirattár
Dátum(ok):  17–21. század
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  12,35 ifm

A fond állagai:

VÉL IX.09.a. Teológiai irodalom

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.a.
Cím:  Teológiai irodalom
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  3,69 ifm

VÉL IX.09.b. Helytörténet

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.b.
Cím:  Helytörténet
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  7,12 ifm

VÉL IX.09.c. Történeti források

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.c.
Cím:  Történeti források
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,06 ifm

VÉL IX.09.d. Vegyes kéziratok

Teljes jelzet:  VÉL IX.09.d.
Cím:  Vegyes kéziratok
Dátum(ok):
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,48 ifm