Jogi háttér

Intézményünk az 1995. évi LXVI. törvény [a továbbiakban: Levéltári törvény.] 30–33. §-a szerinti nyilvános magánlevéltár, mely alaptevékenysége során a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben [a továbbiakban: Rendelet], illetve egyéb jogszabályokban illetékességébe utalt levéltári feladatokat látja el mint tudományos intézmény.

Munkáját elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • 2011. évi C. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról;
 • 2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről.;
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
 • 1995. évi LXV. tv. az államtitokról és a szolgálati titokról;
 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
 • 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről;
 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére;
 • 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről;
 • 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről;
 • 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről;
 • 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról;
 • 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
 • 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról.